SEÇİMLERİN ERTELENMESİ KARARINA BAROMUZCA İTİRAZ EDİLMİŞTİR

 1. Ana Sayfa
 2. Haberler
 3. Seçimlerin Ertelenmesi Kararina Baromuzca İtiraz Edilmiştir
800 Görüntülenme
06/10/2020

SEÇİMLERİN ERTELENMESİ KARARINA BAROMUZCA İTİRAZ EDİLMİŞTİR

OSMANİYE İL  SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İTİRAZ EDEN                                :OSMANİYE BAROSU BAŞKANLIĞI-Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülüce Bulvarı No:2 D:5 Merkez/Osmaniye

VEKİLLERİ                                    : Av. Hüseyin Şahin

 

KARARINA İTİRAZ EDİLEN    :OSMANİYE MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

İTİRAZ KONUSU   : 02.10.2020 tarihli ve 2020/457 sayılı Osmaniye İl Umumi Hıfzıssıhha

Kurul Kararı’nın “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları” kısmının –

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurullarını ertelenmesine ilişkin görüşü üzerine Osmaniye Merkez ilçe Seçim Kurulunun 02/10/2020 Tarih ve 2020/72 sayılı Osmaniye Barosu Seçimlerinin en erken 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin kararınıza itirazımızdan ibarettir.

 

 

İTİRAZA  KONU OSMANİYE İL SEÇİM KURULU VE OSMANİYE İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

1-02.10.2020 tarihli ve 2020/457  sayılı OSMANİYE  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nda;

“…Sağlık Bakanlığı’nın 01.10.2020 tarih ve 13588366149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs

Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, pandemi şartları  göz önünde

Bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum

Kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve

Kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurullarının

ertelenmesine…” karar verildiği görülmektedir. Bu karara  istinaden Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu , resmi olarak tarafımıza tebliğ edilmeyen kararında Osmaniye Barosu Seçimlerini 01.12.2020 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin bir karar verilmiştir.

 

KANUNA AYKIRILIKLAR

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin

Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

“Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2. Maddesi şöyledir.

 

MADDE 2 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 1. a) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında

verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl

uzatılmıştır.

 1. b) 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında

süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 1/8/2020 tarihine kadar

uzatılır. Bu süreyi, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

yetkilidir.

 1. c) 4922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak denetlemeler 1/8/2020 tarihine

kadar ertelenir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.

ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı

Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile

dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar

İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği

tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları

erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

 1. d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul

toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar

uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay

içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında

yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

 1. e) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel

kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca 3

aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten

itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi

sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

 1. f) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar

Kanununun 61 inci maddesi uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik

Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılır.

 1. g) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar

Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine göre yapılması gereken seçimler

2020 yılında yapılmaz.

ğ) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen

faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 26/6/2001 tarihli ve 4691

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen

faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı

olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. Bu süre, bitiminden

itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı

Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

 1. h) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme

Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit 2020 yılı için

15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilir ve en geç 31 Temmuz 2020 tarihine

kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilir. Aynı fıkranın (b) bendi

uyarınca yapılacak tespit ise 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak yapılır ve Eylül ayının ilk

haftasında Resmi Gazetede yayımlanır. Bu süreleri 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmaya

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

ı) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki

yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının

çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç

ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren

üç aya kadar uzatmaya yetkilidir.

 1. i) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya

kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve

tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31/7/2020

tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili

kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik

ortamda yapılabilir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Bu

ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.

 

Görüldüğü üzere, madde metninde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları sayılmamış,

madde ile verilen yetki belli süre ile sınırlandırılmıştır.

 

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU OLARAK BAROLAR

 

Barolar, Avukatlık Kanununun 76. ve 95. maddelerine göre, avukatlık mesleğini

geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve

güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan

haklarını savunmak, korumak ve işlerlik kazandırmak, avukatların ortak ihtiyaçlarını

karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik

ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Barolar, insan

haklarını, hukukun üstünlüğünü, savunma hakkını, ülke ve yurttaşların hukukunu ve ülke

çapındaki Adil Yargılanma Hakkını savunmakla yükümlüdür.

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 1961 ve 1982 Anayasalarının

yürütme bölümünde idare başlığı altında özel olarak düzenlenmiştir. Üyelerinin çokluğu,

ürettikleri iş ve hizmetlerin toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik olması ve ülke genelinde

yaygınlığı; çoğulcu demokratik gelişim ortamında etkili bir sivil toplum örgütü rolünde

bulunmaları; örgütlülüğün üyelere getirdiği yararlar ile toplum çıkarlarının uygun düzeylerde

dengelenebilmesi ve demokratik toplum kültürünün, kamu düzeninde olumsuzluk yaratmadan

derinleştirilebilmesi nedenleriyle, bu kuruluşlara kamusal nitelik kazandırılarak Anayasa'da

yer verilmiştir.” (Anayasa Mahkemesi, 2000/78 E, 2002/31 K. sayılı kararı)

1982 Anayasası’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına fazla yer

ayırması ve gereksiz ayrıntı sayılabilecek hususları bile düzenlemesinin nedeni, bunların

demokratik yönetimin, en azından siyasal partiler kadar vazgeçilmez unsurunu oluşturan

‘baskı grupları’ olmasındandır.”, (Özay, İl Han, Gün Işığında Yönetim, s. 140.),

 

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU’NUN 82. MADDESİNDE BAROLARIN

OLAĞAN GENEL KURUL TARİHLERİ AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR.

 

Baroların sadece seçimi ve seçim usulü değil, bizzat seçim tarihleri de kanunla

belirlenmiştir. KANUNLA BELİRLENEN SEÇİM TARİHİ GENELGE İLE

DEĞİŞTİRİLEMEZ, YENİDEN BELİRLENEMEZ.

 

1136 sayılı Kanunun ilgili maddesi şöyledir:

Olağan toplantı:

Madde 82 – (Değişik: 22/1/1986 ‐ 3256/12 md.)

Genel kurul son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim

ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki

maddeleri görüşmek üzere toplanır.(1)

 

Kanuni düzenleme ile açık ve net bir şekilde belirlenen genel kurul tarihinin “kurul kararı” ile

değiştirilmesi ve yeniden düzenlemeye çalışılması hukuka aykırıdır.

 

KANUNİLİK İLKESİNE AYKIRILIK

itiraz konusu işlemin dayanağı olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 23., 27. ve

 1. maddeleri ile Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarihli genelgesi gösterilerek Osmaniye ilinde “02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamukurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler

tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurullarının ertelenmesine” şeklinde karar

verilmiştir.

 

 

 

1593 sayılı Kanunun dayanak verilen maddeleri

 

“Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis

mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü,

mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile

garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip

ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale

sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet

vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

 

Madde 27 – Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde

bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların

izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sari ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim,

sari ve içtimai hastalıklardan korunmak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı

tenvir ve bir sari hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına

muavenet eylerler.

 

Madde 72 – 57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan

şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur:

1 - Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim

eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat

memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede

altına vaz'ı.

2 - Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbikı.

3 - Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fennen intana maruz olduğu tebeyyün eden

sair bilcümle mevaddın fenni tathiri.

4 - Hastalık neşreden haşarat ve hayvanatın itlafı.

5 - Memleket dahilinde seyahat eden eşhasın icap eden mahallerde muayenesi ve eşyalarının

tathiri.

6 - Hastalığın sirayet ve intişarına sebebiyet veren gıda maddelerinin sarf ve istihlakinin

men'i.

7 - Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri zuhur eden umumi mahallerin tehlike zail

oluncaya kadar set ve tahliyesi.” Şeklindedir.

 

 

Kanunun 72. Maddesinde Kurulun tedbir mahiyetinde alabileceği önlemler sayılmış olup, ilgenelinde KAMUSAL GENEL KURULLARIN toplantıların yapılmasını yasaklamak yönünde Kanunda bir yetki verilmediği açıktır. Kararın kanuni dayanağı bulunmadığı ortadadır.

 

HUKUKİ BELİRGİNLİK İLKESİNE AYKIRILIK- HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNE

AYKIRILIK

 

Avukatlık Kanununun 82. Maddesi uyarınca Ekim ayının ilk haftasında Baro Genel Kurulu ve

seçimlerinin yapılması zorunludur. Kanunda yer alan emredici düzenleme uyarınca Osmaniye

Barosu 66. Genel Kurulu 03-04 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanmış, Kanundaki

düzenlemeler uyarınca süresinde gerekli duyurular meslektaşlarımıza yapılmıştır. Ancak itiraz

konusu işlem ile Genel Kurula bir gün kala yaklaşık 7 aydır devam eden pandemi koşullları

gerekçe gösterilerek Genel Kurul yapılması engellenmiştir. Anılan işlem Kanundaki

zorunluluk gereği yapılması planlanan Genel Kurulun aniden ertelenmesine sebebiyet

vermiştir.

 

 

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İLKESİNE AYKIRILIK

 

Yukarıda da açıklandığı üzere itiraz konusu işlem ile Avukatlık Kanunu uyarınca yapılması zorunlu Genel Kurul daha önce hiçbir uyarı ve bildirim yapılmaksızın aniden ertelenmiştir. Hukuk devletinde idarenin eylemlerinin öngörülebilir olması gerekmektedir. Pandemi koşullarında bir günde değişiklik olmadığı da kamuoyunun bilgisi dâhilindedir. Hatta Sağlık Bakanının bizzat kendisi tarafından Osmaniye’de vaka sayılarında düşüşe geçildiği kamuoyuna açıklanmıştır. İtiraz konusu işlemin öngörülebilirlik ilkesine aykırı olduğu ortadadır.

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72. Maddesinde şöyledir:

 

Madde 72 – 57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan

şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur:

 

1 - Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim

eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat

memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede

altına vaz'ı.

2 - Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbikı.

 

3 - Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fennen intana maruz olduğu tebeyyün eden

sair bilcümle mevaddın fenni tathiri.

 

4 - Hastalık neşreden haşarat ve hayvanatın itlafı.

 

5 - Memleket dahilinde seyahat eden eşhasın icap eden mahallerde muayenesi ve eşyalarının

tathiri.

 

6 - Hastalığın sirayet ve intişarına sebebiyet veren gıda maddelerinin sarf ve istihlakinin

men'i.

 

7 - Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri zuhur eden umumi mahallerin tehlike zail

oluncaya kadar set ve tahliyesi.”

 

1593 sayılı kanunun salgın hastalıkla ilgili verdiği yetki, yukarıdaki maddeden açıkça

anlaşılacağı üzere sınırlı ve kısıtlıdır.

 

 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm bu hususlar ve vakılar çerçevesinde Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulunun 02.20.2020 tarih ve 2020/72 sayılı seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararına itiraz etmek zarureti tarafımızdan doğmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- 02.10.2020 tarihli ve 2020/76 sayılı OSMANİYE İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yönlendirmesi ile Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulunun Osmaniye Barosu Seçimleri İle ilgili vermiş olduğu seçimlerin 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin 02.10.2020 tarih ve 2020/72 sayılı kararının kaldırılarak seçimlerin yasanın öngördüğü tarih olan 10-11/10/2020. tarihinde yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.05.10.2020

 

 

OSMANİYE BAROSU BAŞKANLIĞI  

                  VEKİLİ

        Av.Hüseyin ŞAHİN

 

 

 

 

 

Ekler:

 

- 02.10.2020 tarihli ve 2020/76 sayılı OSMANİYE İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı örneği

 

- Vekaletname

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                       

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR