OSMANİYE BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Osmaniye Barosu Avukat Haklari Merkezi Yönergesi
867 Görüntülenme
17/02/2020

MESLEKTAŞLARIMIZ VE KAMUOYUNA

 

            Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunun 22.01.2020 tarihli toplantısında 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu md.2, md.76, md.95/1-4-21 ve son fıkra hükümleri ve TBB meslek kuralları, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Osmaniye Barosu Avukat Hakları Merkezi kurulmuştur.

            Avukat Hakları Merkezimizin Amacı ; Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması, meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, avukatın mesleki kimliği nedeni ile uğradığı her türlü saldırı ve ihlalin önlenmesi amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

            Merkezimiz Yukarı Da Yer Alan Amaçları Doğrultusunda Faaliyet Yürütürken ; Avukatların Rolüne İlişkin Temel ilkeler Bildirgesi ( HAVANA KURALLARI), Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı, Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri,  Uluslararası Avukatlar Birliği MORİELİA Şartı,  21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURİN ilkelerini esas almaktadır.

            Bu ilke ve amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapacak olan merkezimizin kurulmasında emeği geçen Osmaniye Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, merkezimizin kurulmasında uzun yıllardır emek sarf eden koordinatör yönetim kurulu üyelerimize ve Avukat Hakları İzleme Komisyonu Üyesi meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

            Yönergenin kabul edilmesinden sonraki yapılacak ilk Genel Kurul da faaliyete geçecek olan merkezimizin Osmaniye Barosuna kayıtlı tüm meslektaşlarımıza, yargı camiamıza ve kamuoyumuza hayırlı olmasını temenni ederiz.

            Bu vesileyle merkezimize üye olmak ve faaliyetlerimize destek olmak üzere tüm meslektaşlarımızı merkezimizin çalışmalarına katılmaya davet eder, kamuoyuna saygılarımızı sunarız.

 

OSMANİYE BAROSU     

AVUKAT HAKLARI İZLEME KOMİSYONU

OSMANİYE BAROSU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

AMAÇ           

 

MADDE 1- Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması, meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, avukatın mesleki kimliği nedeni ile uğradığı her türlü saldırı ve ihlalin önlenmesi amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

 

KAPSAM

 

MADDE 2- Bu Yönerge, Osmaniye Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş amacı, hukuki dayanağı, çalışma ilkeleri, oluşumu, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE  - 3 Bu Yönerge, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1-4-21 ve son fıkra hükümleri, tüm yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve TBB meslek kuralları, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

 

MADDE - 4 Avukat Hakları Merkezi demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışı bağlamında bireylerin yasalar önünde eşitliği, Atatürk devrim ve ilkeleri, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk ilkelerini dikkate alarak bağımsız savunma erkinin korunması amacıyla Avukatlık mesleğine hizmet amacı doğrultusunda çalışır.

 

        Ayrıca bu yönerge kapsamında Avukatlara verilen her türlü hukuki destek, hakların korunması, geliştirilmesi ve amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerde;

 

 Birleşmiş Milletler tarafından 7 Eylül 1990 tarihinde kabul edilen Avukatların Rolüne İlişkin Temel ilkeler Bildirgesi ( HAVANA KURALLARI),

 

Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı,

 

Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri,

 

 2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Avukatlar Birliği MORİELİA Şartı,

 

27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilen 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURİN ilkeleri esas alınır.

 

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN OLUŞUMU

 

MADDE 5-Avukat Hakları Merkezi ( AHM ) ; AHM ’den sorumlu Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi, AHM Yürütme Kurulu ve AHM Üyeleri nden oluşur.

 

 Koordinatör üye Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu arasından ve yine yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere yönetim kurulu kararı ile seçilir.

 

 

AHM Yürütme Kurulu , Yönergenin Baro Yönetim Kurulu tarafından kabulünden sonra yapılan ilk Genel Kurul ’da seçilen 6 üyeden oluşmaktadır. AHM yürütme kurulu iki yıllığına seçilir. Seçilen Yürütme Kurulu diğer Genel Kurula kadar görevini yürütür.

 

Yürütme Kuruluna seçilen bu 6 üye ise kendi içerisinde 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Yazman ve 1 Sayman dan oluşur. Merkezin Başkanı; Yürütme Kurulu üyeleri tarafından kendi aralarında yapılacak seçimle belirlenir. Başkan ise genel kurulda seçilen yürütme kurulu üyelerinden Başkan Yardımcısını, Genel Sekreteri, Saymanı ve Yazmanı kendisi belirler. Merkezde çalışmak isteyen gönüllü üye sayısını başvurular doğrultusunda Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu belirler.

 

AHM, Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Baro Yönetim Kuruluna karşı Merkezi, Başkan temsil eder.

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ;

 

MADDE 6-;

1) Avukatlık mesleğinin icrası sırasında icra daireleri, mahkemeler, savcılıklar, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve bağlı bulunulan tüm çalışma alanlarında karşılaşılan engellerin ve hukuka aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yapmak,

 

2) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

 

 3) Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı,her türlü baskı,engelleme,taciz veya haksız bir müdahale vs. ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak,

 

4) Avukatlık onurunun korunmasına,

 

 5) Meslek ilkelerinin her türlü resmi ve özel mercii nezdinde mesleğe ve avukatlığın şahsına yönelen her türlü itibarsızlaştırmaya karşı her türlü önlem almaya, şikayette bulunmaya, resmi mercilere başvurmaya, kamuoyu oluşturmaya, açıklama yapmaya, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

6) Avukat meslektaşların mağdur, müşteki ve şikayetçi olarak bulundukları soruşturma ve kovuşturma dosyaları kapsamında olayın mesleki faaliyet ile illiyet bağı aranmaksızın meslektaş dayanışması ve meslek örgütünün desteği kapsamında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.97/ 4 gereği yapılacak görevlendirmeler için Osmaniye Barosu Yönetim Kuruluna öneride bulunmak

 

 

7) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyo ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin korunmasına, bu tekele yönelik yapılan saldırılara hukuksal ve eylemli koruma yolları belirlemek bu yönde çalışmalar yapmak,

 

 8) Avukatlık mesleği ve çalışma alanları ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak,

 

9) Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

 

 10)  Avukatlık hukuku çerçevesinde Avukatlara ve Stajyer Avukatlara, Avukat haklarının korunmasına yönelik meslek içi eğitim çalışmaları yapmak, Mesleki konularda ve avukat hakları bağlamında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak, Avukat Hakları Merkezi’nin yapısı, işleyişi ve amaçları hakkında bilgilendirme yapılması ve merkeze katılım sağlamak amacıyla Osmaniye Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde eğitim çalışmaları düzenlemek, projeler hazırlamak.

 

11) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

 

 12) Ulusal ve Uluslararası alanda Avukat hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

 

13) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

 

 14) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

 

 15) Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek.

 

 16) Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

 

 17) Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak.

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ’NİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

MADDE 7-  Baro tarafından Merkeze yazılı olarak sevk edilen işler ile Merkeze telefon, sms ve benzeri yollar ile yapılan başvurular ile işin mahiyeti ve ivediliği nedeniyle doğrudan Avukat Hakları Merkezi’ne iletilen konularda, Merkez Başkan veya Başkan Yardımcısı olayın özelliğine göre Merkez üyelerinden görevlendirme yapar. Görevlendirilen Merkez Üyesi, istemde bulunan Avukatın, istemi konusunda sözlü veya yazılı başvurusunu alır , konu hakkında tutanak tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.

 

Görevlendirilen Merkez Üyesi, istemde bulunan Avukat tarafından düzenlenen başvuru formu ile tanzim etmiş olduğu tutanağı ve/veya raporu müteakip Avukat Hakları Merkezi toplantısında bir üst yazı ile Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı’na sunar.

 

Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor Avukat Hakları Merkezi toplantı gündemine alınıp görüşüldükten sonra bir üst yazı ile Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

 

Görevlendirilen Merkez Üyesi, Baro Yönetim Kurulunca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunu bilgilendirir. Görevlendirilen Merkez Üyesinin görevi, istemde bulunan Avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder.

 

Avukat Hakları Merkezi, genel kurulda seçilen Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Baro Yönetim Kuruluna karşı Merkezi, Başkan temsil eder. Yürütme Kurulu yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında üyelerini bilgilendirir.

 

Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ve Üyeler en az haftada 1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu lehine karar verilir. Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Merkez Üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Baro Başkanı her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşulu ile telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

 

Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya almış olduğu görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya katılmayan Avukat Hakları Merkezi Üyesi ile ilgili durum Yürütme Kurulunca gereğinin takdiri için Baro Yönetimin Kuruluna bildirilir.

 

Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurulları ile ortak çalışmalar yapmak, Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu'nun görevidir.

 

Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere Avukat Hakları Merkezi adına katılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

 

Yürütme Kurulu, görevlendirilen Avukat Hakları Merkezi Üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

 

Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar.

 

Yürütme Kurulu Avukat Hakları Merkezi Üyesi Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar.

 

KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GÖREVLERİ

 

MADDE 8- Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi baro tüzel kişiliği adına hareket eden Osmaniye Avukat Hakları Merkezinin faaliyetleri ile Baro tüzel kişiliği arasında iletişim ve iş birliğini sağlar.

 

 

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

 

MADDE 9- Yürütme Kurulu, Merkez faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir.

 

Başkan;

 

Toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Avukat Hakları Merkezi 'nin bilgisine sunmak, Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, Avukat Hakları Merkezi 'nin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Merkeze iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Avukat Hakları Merkezi'ne aktarmakla görevlidir.

 

Başkan Yardımcıları;

 

Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, Avukat Hakları Merkezi'nin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda Avukat Hakları Merkezi üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

 

Genel Sekreter;

 

Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir.

 

Yazman;

 

Avukat Hakları Merkezine yapılan başvurulara ilişkin sıra numarası verip dosya oluşturmak, dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

 

Sayman;

 

Merkezin nöbet listelerini oluşturmak, yapılan görevlendirmelerle ilgili Avukat Hakları Merkezi üyeleri tarafından yapılan masraf ve giderlerin ( kırtasiye vb) kayden takibini yapmak, bu konuda Yürütme Kuruluna bilgi vermekle görevlidir.

 

 

 

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 

MADDE 10- Avukat Hakları Merkezi üyelerinin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

 

Avukat Hakları Merkezi kurul toplantılarına katılmak,

 

Oluşturulan alt kurullarda görev almak,

 

Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda Merkez Başkanı'na sunmak ve Merkez üyelerine bilgilendirme yapmak,

 

Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi'ni bilgilendirmek,

 

İvedi işlerde Merkez Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,

 

Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son aşamaya kadar sürdürmek ve Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,

 

Avukat Hakları Merkezi'nin etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ GÖREVLENDİRMELERİNİN YASAL DAYANAĞI

 

MADDE 11- Avukat Hakları Merkezi üyelerinin görevlerinin yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 95. Maddesinin dördüncü fıkrasına göre alınmış Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu Kararı ile  1136 sayılı Avukatlık Kanunun 97. Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Osmaniye Barosu Başkanlığı görevlendirmeleridir.

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ GÖREVLENDİRME YÖNTEMLERİ

 

MADDE 12- Avukat Hakları Merkezi Görevlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

  1. A) Nöbet Görevlendirmeleri ;

 

Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve ilan edilen nöbet listesine göre belirlenen günlerde merkez nöbetleri için yapılan görevlendirmelerdir.

 

 Nöbet görevi verilmesine rağmen mazeretsiz veya bilgi vermeksizin nöbet görevini yerine getirmeyen üyeye bir sonraki nöbet dönemi listesinde görev verilmez. Bu filin tekrarı halinde ilgili üyenin merkez üyeliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun teklifi ile Osmaniye Barosu yönetim kurulunun kararı ile sona erdirilir.

 

  1. B) İvedi Görevlendirmeler

 

Avukat Hakları Merkezine gelen ivedi başvurularda Avukat Hakları Merkezi Başkanı veya Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelerdir.

 

 İvedi görev aldığı halde, görevlendirmeyi ifa etmeyen merkezi üyesinden yazılı açıklama talep edilir. Ve bir yıl boyunca kendisine herhangi bir görevlendirme yapılmaz. Almış olduğu başvuruyu takip eden ilk merkez toplantısına mazeretsi şekilde katılmayan merkez üyesine  üç ay ivedi görevlendirme verilmez. İhlallerin tekrarı halinde ilgili üyenin merkez üyeliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun teklifi ile Osmaniye Barosu yönetim kurulunun kararı ile sona erdirilir.

 

  1. C) Gözlem Görevleri

 

Meslektaşların talebi üzerine veya Osmaniye Barosu yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirme neticesinde Avukat meslektaşların yaşamakta olduğu hak ihlallerinin tespiti amacıyla yapılan görevlendirmelerdir.

 

 Alınan gözlem görevini mazeretsiz olarak yerine getirmeyen üyeye altı ay süre ile yeni gözlem görevi verilmez.  İhlallerin tekrarı halinde ilgili üyenin merkez üyeliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun teklifi ile Osmaniye Barosu yönetim kurulunun kararı ile sona erdirilir.

 

  1. D) Soruşturma Ve Kovuşturma Görevleri

 

Meslektaşların Osmaniye Barosu Avukat Haklarına yapmış oldukları başvuru üzerine veya Osmaniye Barosu yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirme neticesinde meslektaşların mağdur, şikayetçi veya şüpheli olduğu soruşturma dosyalarının takibi ile, mesleki faaliyetleri nedeniyle sanık olarak yer aldıkları kovuşturma dosyalarının takibi amacıyla yapılan, dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 97. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince yapılan görevlendirmelerdir.

 

Görevlendirmeleri usulüne uygun şekilde takip etmeyen ve yürütme kuruluna raporlama yapmayan üyenin dosya görevi derhal geri alınır. Ve ilgili üyeye bir yıl süre ile yeni dosya verilmez. İhlallerin tekrarı halinde ilgili üyenin merkez üyeliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun teklifi ile Osmaniye Barosu yönetim kurulunun kararı ile sona erdirilir.

 

  1. E) Cmk Görevlendirmeleri

 

CMK sistemi ve Avukat Hakları Merkezi listesinden yapılan görevlendirmelerdir.

 

 CMK merkezi yönergesinde yer alan yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla dosyalarını usulüne uygun şekilde takip etmeyen ve merkez yürütme kuruluna raporlamayan üyenin dosya görevi derhal geri alınır. Ve ilgili üyeye merkez görevi süresi boyunca yeni dosya görevi verilmez, bu husus ayrıca CMK merkezine de yazılı olarak bildirilir.İhlallerin tekrarı halinde ilgili üyenin merkez üyeliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun teklifi ile Osmaniye Barosu yönetim kurulunun kararı ile sona erdirilir.

 

  1. F) Avukatın Üst,eşya, Ev Veya Ofis Aramaları Görevlendirmeleri

 

5271 Sayılı CMK ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında yapılan Avukat üst, eşya, ev veya ofis aramalarında aramaların usul ve yasaya uygun gerçekleştirmesini sağlamak için Osmaniye Barosunu temsilen yapılan görevlendirmelerdir.

 

 

İLCE GÖREVLENDİRİLMELERİ

 

MADDE 13-Avukat Hakları Merkezi üyesi bulunmayan ilçelerde Avukat Hakları Merkezi Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan Avukat Hakları Merkezi üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir.

 

GİZLİLİK

 

MADDE 14 - Avukat Haklar Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik kurallarına dikkat eder.

 

 

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

 

MADDE 15- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları, Osmaniye Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, Görev Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

 

MADDE 16 - Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu'nun ..............2020  tarih ve ...................... Sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, Osmaniye  Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bu yönergenin yayımlanması ile 05/12/2014 tarih ve 2014/122 sayılı yönerge yürürlükten kalkar

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR