13877 Görüntülenme
16/04/2021

KDV  Tevkifatı Uygulaması Hakkında

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Görüşü

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-43370460-130[5309-765]-51968 Konu : KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
(Vergi Hukuk Komisyonu)

İlgi : 05/04/2021 tarihli ve 52482138-9530 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, karşı taraf vekalet ücretlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde belirtilen alıcılara yargı mercileri nezdinde vekalet akdi çerçevesinde verilecek hizmetler üzerinden 5/10 oranında tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların KDV mükellefi olduğu,

  • 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığım teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,
  • 27/5 inci maddesinde ise serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa hizmet bedelinin bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı

hüküm altına alınmıştır.


311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Veegiiendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması" başlıklı Sekizinci Bölümünün "Vekalet Ücretlerinde Vergi Tevkifatı Uygulaması" başlıklı 25 inci maddesinin (5) numaralı bendinde, "Mahkeme kararında "KDV hariç" şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve içyüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV'.
düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. Bu durumda gelir vergisi tevkifatinın KDV hariç tutar üzerinden yapılması gerektiği tabiidir."
açıklaması yer almaktadır.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-4.) bölümünde avukatlık ücretlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiş, (I/C-2.) bölümünde KDV tevkifat uygulamasının usul ve esasları belirlenmiş ve Tebliğin (I/C- 2.I.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetler açıklanmış olup, Tebliğin;

- (I/C-2.I.3.2.2.) I^(51ü^mi^nüm "Tebliğin(I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sudanlara karşı ifa edilen etüt plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/b0) oranında KDV t^evkifatı uygulanır.

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya vargı kararlarıma sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifin kapsamına girmemektedir.

Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkif ata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur m'rı ayrı iicretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.",

- "Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde,

"KDV mükellefleri tı^rafından, 50b8 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare:, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu atıcılar taı-afindan (5/10) oranında KDV tevkif'atı uygulanır.",

-"Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde;

"... Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren, her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifna tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tuterı- tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz:, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, serbest meslek erbabı avukatların;

- Yapmış oldukları hizmet karşılığında mahkemelerce hükmolunan karşı taraf vekalet ücreti üzerinden KDV hesaplanması,

  • Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımındaki belirlenmiş alıcılara verdikleri ve KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşan danışmanlık hizmetlerinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması,
  • Hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlannm sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında yer alanlara verdikleri ile karşı taraf vekalet ücreti kapsamında anılan bölüm kapsamında yer alanlar adına düzenledikleri belgelerde gösterilen ve KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşan hizmetler için de ilgili sorumlular tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Gökhan ÖZÇUBUK

Başkan a.

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR