63258 Görüntülenme
17/02/2020

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK  ÜCRET  SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİNİN

Adı/soyadı (Unvanı) :

Adres :

AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Adı/soyadı (Unvanı) :

Adres :

İŞİN KONUSU :

 

Yukarıda adı, soyadı, (tüzel kişilerde unvanı) ile tebligata uygun adresleri yer alan taraflar arasında yine yukarıda belirtilen konu da bir avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır.

(Bu sözleşmede iş sahibi (Müvekkil) ve işi üzerine alan (Avukat) olarak adlandırılmıştır.)

AVUKATLIK ÜCRETİ:

 1)  MAKTU ÜCRET: Avukatın/Avukat Ortaklığının hukuki yardımının karşılığı olarak ………………………tutarında kararlaştırılan maktu vekalet ücreti müvekkil tarafından avukata ödenecektir.                             

 Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden, herhangi birisi yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olacaktır.

2) NİSBI ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam  tutarının yüzde (   )  …………… olarak ödenecektir.

3) Bu ücret yalnız bu iş içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında ( İstinaf, Temyiz ) veya uyuşmalık çözen diğer mercilerde ( Danıştay vb ) yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

4) Avukat/ Avukat Ortaklığı, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir .

5) İş sahibi, Avukatın/Avukat Ortaklığının yazılı muvafakatini  almadan bu iş için başka bir Avukata /Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ücretin tamamı ödenecektir.

6) İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat /Avukat Ortaklığı kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7) Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır .

8) Mahkeme ve icrada karşı taraf aleyhine hükmedilecek avukatlık ücreti avukata ait olacaktır.

9) Avukat,bu sözleşmeye  göre peşin verilmesi gerekli ücret ve aşağıda yazılı  gider avansı kendisine  ödenmediği sürece işe başlamak zorunda değildir.

10) Avukat üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği veya vekaletten istifa ettiğinde, hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Aldığı ücreti, sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermek zorundadır.

11) İş sahibi; ücreti ödemediği takdirde avukat, ücretin tahsili için her türlü yasal yollara başvurabilir.

12) Avukatın alacağı rüçhanlıdır.

YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1) Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi giderler için Avukata/ Avukat Ortaklığına avans olarak ………………….. sözleşmenin bağıtlanması aşamasında ödenmiş olup, ……………………tarihinde de ……………………………..ödeyecektir.

2) İşin her nevi giderleri, harç ve masrafları, keşif ücreti, bilirkişi ücreti, karar harçları, temyiz masrafları , vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler müvekkile ait olup, müvekkil tarafından yatırılacaktır  Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata/ Avukat Ortaklığına veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi halinde Avukat/ Avukat Ortaklığı ,dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

3) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar,  iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla  yapıldığında da geçerli olacaktır.

4) İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

ÖZEL KOŞULLAR:

1)  İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/ Avukat Ortaklığının iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata /Avukat Ortaklığına bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata/Avukat Ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)  İş sahibinin, bu sözleşmenin imzalanmasından sonra vekalet vermemesi, belge ve delilleri vermemesi, Avukata/ Avukat Ortaklığına işi kovuşturma olanağı sağlamaması veyahut sözleşmeyle yüklediği vecizelerden birini yerine getirmemesi, işin takibini imkansız hale getirmesi, takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yok iken avukatı azletmesi veya sözleşmenin iş sahibince tek taraflı olarak feshedilmesi gibi takiple sonuçlandırılması her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda Avukatı/ Avukat Ortaklığı, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ve sözleşmedeki ücretin tamamını hak eder.

3) İş sahibinin birden çok olması halinde  sözleşmeyi birlikte imzalayanlar avukatın iş sahiplerinin tümünün avukata ödeyeceği vekalet ücretinin ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

1) Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunun arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır.

2) Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda (Sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin uyuşmazlıklar dahil olmak üzere) Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi yoluyla çözümlenecektir.

3) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Yönergesi uyarınca tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır.

4) Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

 

 

İŞ SAHİBİ                                                              AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Sözleşmeyi Doc.Ortamında indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız

Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR