4094 Görüntülenme
16/03/2011
Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde
 • Denetim süresi
 • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu
 • Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar
Adli Para Cezası İle İlgili Olarak
 • Adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü
 • Adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu
 • Adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu
 • Adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırıma Mahkûmiyet Halinde
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adli para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma İle İlgili Olarak
 • Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanun sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar
 • Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar
 • Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak
 • Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar
 • Ceza zaman aşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar
 • Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı
 • Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki feri cezalar
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar
Adli Sicile Kaydedilmeyecek Bilgiler
 • Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar

Adli Sicildeki Bilgilerin Arşiv Kaydına Alınacağı Durumlar

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık
 • Ceza zaman aşımının dolması
 • Genel af

Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Arşiv Bilgilerini İsteyebilecek Kişiler
 • Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili
 • Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler
 • Yetkili seçim kurulları
 • Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları
Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Silineceği Haller
 • Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen
 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen
Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi
 • Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması
 • Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması
 • Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi için gerekli koşullar*

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklıdır.

Hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl (bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.)

Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için geçmesi gereken süre

Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.

BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR