KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Av. Mesut GÜNDÜZ

Av. Aybala Didem DAĞLI KÖK

 
KOMİSYON BAŞKANI Av. Muhammet Mustafa GÖÇER

ÜYELER

S.NO ADI SOYADI
1 Av. Güvenç TÜRKOĞLU
2 Av. İrem NARCIOĞLU
3 Av. Hatice Kübra OKUR
4 Av. Hatice Kübra KURT
5 Av. Yasin KURT
6 Av. Ayça Ayşe Evsun YILMAZ
7 Av. Furkan ERGEZ
8 Av. Muhammed Burak SOYDAN
9 Av. Hüseyin KORKMAZ
10 Av. Meryem Tuğçe BAYRAM
11 Av. İbrahim Onur ÖNAL
12 Av. Abdüsselam BOZDOĞAN
13 Av. Abdulkadir VELİPAŞAOĞLU
14 Av. Muhammed Ali DİNÇER
15 Av. Ahmet SALGUT
16 Av. Ruveyda SERİN
17 Av. Selçuk AKICI
18 Av. Mehmet Ali YILDIRIM
19 Av. Şahan DEMİR
20 Av. Büşra YALÇIN
21 Av. Hayriye KÜÇÜK
22 Av. Rıza TEKEREK
23 Av. Mehmet İrfan KAYA
24 Av. Ayşe TAŞTEPE
25 Av. Hakan SOĞUK
26 Av. Hamdi PÜR
27 Av. Onur ORMAN
28 Av. Özge CAN
29 Av. Emine Hilal OĞUZHAN
30 Av. Alihan KASACI
31 Av. Mustafa BAL
32 Av. Güllünur Hilal KARALAR
33 Av. Emre ŞEKER
34 Av. Sultan AVCI
35 Av. Hanife GÜRSOY
36 Av. Aylin DEMİR
37 Av. Zahide GÖKŞENLİ
38 Av. Rengin İLDOKUZ
39 Av. Esra TEMİZ
40 Av. Kübra KISAOĞLU
41 Av. Enes SAYGILI
42 Av. Nuran ATCI
43 Av. Ahmet Yavuz TANRIÖVER
44 Av. Mehmet uygur YİĞENOĞLU
45 Av. Fatma Gül YILDIRIM
46 Av. Cabbar Furkan YALÇIN
47 Av. Ramazan IŞIK
48 Av. Nazan CAN
49 Av. Kamil Mert AKÇAM
50 Av. Hatice SEVİMLİ
51 Av. Demet AYDOĞDU
52 Av. Leyla DEMİR
53 Av. Fatma Zehra YİĞİT
54 Av. Furkan ERGEZ
55 Av. Muhammet Mustafa GÖÇER
56 Av. Huriye HABACI
57 Av. Şeyda Nur CÜVELEK
58 Av. Abdullah Sefa KARAKURT
59 Av. Kürşat TOSUN
60 Av. Kemal ÖZER
61 Av. Yağmur KÜTÜK
62 Av. Kürşat NACAR
63 Av. Bahar Tuva ÇOMU

OSMANİYE BAROSU STAJ YÖNERGESİ

 • Konu
  Madde 1

  Bu yönerge; Avukatlık Kanunu’nun 23. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince oluşturulan “Staj Kurulu”nun ve “avukat stajyerleri”nin çalışmalarının katılımcı, amaca uygun ve en verimli biçimde yapılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

 • Amaç
  Madde 2

  Yönerge ile; Osmaniye Barosu’nda staj yapan avukat stajyerlerinin bir yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, Kurulca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır.

 • Tanımlar
  Madde 3

  Bu yönergede geçen tanımlarda:
  Baro; Osmaniye Barosu’nu,
  Yönetim; Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu’nu,
  Stajdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Yönetimce görevlendirilen Yönetim kurulu üyesini,
  Yönerge; Osmaniye Barosu Staj Kurulu Yönergesini tanımlamaktadır.
  Kurul; Osmaniye Barosu Staj Kurulu’nu,
  Başkan Osmaniye Barosu Staj Kurulu Başkanı’nı,
  Başkan Yardımcısı; Staj Kurulu Başkan Yardımcısı’nı,
  Yazman; Osmaniye Barosu Staj Kurulu Yazmanı’nı, Stajyer; stajyer avukatı,
  Stajyer Temsilcisi; Stajyerler tarafından seçilecek, Staj Kurulu ile stajyerler arasında iletişimi sağlamakla görevli, yönergede Staj kurulu tarafından ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak iki stajyer avukatı,

 • Kurulun Oluşumu
  Madde 4

  Kurul en az 5 kişiden oluşur. Bu sayı yönetim kurulunca artırılabilir. Yönetim kurulu, staj kurulu başkanını ve staj kurulu üyelerini seçer. Baro Yönetim Kurulunun kendi içinden görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Staj Kurulunun Stajdan Sorumlu üyesidir.

  Kurul başkanı ve başkan yardımcısı TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere sahip, baro nezdinde hiçbir disiplin soruşturması geçirmemiş; diğer kurul üyeleri ise baro nezdinde hiçbir disiplin soruşturması geçirmemiş avukatlar arasından seçilir.

  Staj Kurulu, kurul üyesi olan yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda, başkan yardımcısı ve yazman seçilir.

 • Kurulun Çalışma Yöntemi
  Madde 5

  Kurulun çalışma süresi iki yıldır. Çalışma süresi biten Staj Kurulu, yeni staj kurulu görevlendirilene kadar görev ve yetkilerini kullanmaya devam eder. Kurula; başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda stajdan sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

  Madde 6

  Kurul, ay bir toplanır. İlk toplantısında haftalık toplantı gün ve saatini belirler. Önemli bir sebebin çıkması halinde başkan, belirleyeceği gün ve gündemle kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul tarafından Kadirli, Düziçi ve Osmaniye stajyer temsilcileri seçilir.

  Kurul uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcileri ve ilgilileri de çağırabilir.

  Madde 7

  Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez:

  • Staj kurulu toplantılarına katılmaması,
  • Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi
  • Staj görüşmelerine katılmaması,

  halinde, kurul, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur.

  Madde 8

  Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce kurul üyelerine güncel yöntemlerle (telefon, faks, e-posta, v.s.) iletilir. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

  Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

  Madde 9

  Kurul, yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar.

 • Harcamalar
  Madde 10

  Staj kurulunca stajyerin daha iyi koşul ve şartlarda yetiştirilebilmeleri için gerekli görülen tedbirlerin alınması ve giderlerin ortaya çıkması halinde durum yazılı şekilde Baro Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu bağlamda Yönetim Kurulunca uygun görülen giderler baro başkanlığınca karşılanır.

  Madde 11

  Kadirli ve Düziçi Adliyesinde staj yapan stajyerlerin Staj Eğitim Merkezi’ne taşınması ile ilgili tedbirler alınır. Stajyerlerin taşınması sebebiyle doğacak giderler ve staj eğitimi sırasında stajyerlerin yemekleri yönetim kurulu uygun gördüğü takdirde baro başkanlığınca karşılanır.

 • Staj
  Madde 12

  Staj süresi bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde, kalan altı aylık kısmı avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde, Kurulca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılması ve çalışma programına uyması zorunludur. Staj eğitimi her hafta staj kurulunun düzenleyeceği program doğrultusunda yapılır. Haftalık eğitim saati 4 saat olup, eğitim saatleri kurulca arttırılabilir veya eksiltilebilir. Kurulca düzenlenen eğitim çalışmaları, Baro Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu Staj Eğitim Merkezi’nde yapılır.

 • Yıllık Eğitim Programı
  Madde 13 - Eğitim Dönemi

  Adli tatil süresi dışında kırk hafta olup, altı Ocak da başlar ve ertesi yıl otuz bir Aralık ta sona erer.

  Madde 14 - Temel Eğitim Konuları, Süreleri ve Program

  Eğitim konuları ve süreleri, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22 ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda, Kurulca her yılın Temmuz ayında belirlenerek, yıllık program hazırlanır. Osmaniye Barosu staj eğitiminin ¼’ü teorik derslerden, kalan ¾ ‘ü pratik derslerden ve sanal davalardan teşekkül verebilir. Staj süresi içerisinde stajyerlere ayrıca diksiyon derslerinin verilmesi sağlanır.

  Madde 15 - Bireysel Çalışma

  Stajyerin stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde, nakil yolu ile gelen stajyerlerin kalan staj süresine bakılmaksızın nakil geldikleri baroda bireysel çalışma yapmamışlarsa derhal; Kurulca belirlenecek konu doğrultusunda her stajyer bireysel çalışma yapmakla yükümlüdür. Bu çalışma aynı zamanda “staj bitirme tezi” olup, bu tez staj bitimine 15 gün kala kurula teslim edilir.

  Madde 16 - Diğer Eğitim Çalışmaları
  • Adli yardım,
  • CMK servisindeki çalışmalar,
  • Kurulun, 12. maddede belirtilen hususlar dışında kalan diğer eğitim çalışmalarından oluşur.
 • Mahkeme ve Adalet Dairesinde Çalışma
  Madde 17

  Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemdeki staj, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

 • Büro Çalışması
  Madde 18

  Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder.

  Yanında staj yapılacak avukat hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmemiş olması veya avukatın geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj yapılmakta olan avukatın, Avukatlık Kanununun 153. maddesi gereği Disiplin Kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanması halinde, Baro Başkanı stajyerin hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar verir.

  Yanına stajyer avukat almayı kabul eden avukat, stajyerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar.

  Bir avukatın yanında en çok iki stajyer staj yapabilir.

  Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 16. ve 17. maddeleri doğrultusunda stajyerin yetiştirilmesi ve Kurulca saptanan ilkeler, eğitim programı ve staj sonu görüşmesinde hazır bulundurulması ile üç ve altı aylık raporların gününde verilmesi gerektiği bildirilir.

 • Diğer Çalışmalar
  Madde 19

  Stajyer, belirlenen eğitim programında yer almasa bile Kurulca aksine duyuru yapılmadığı sürece; Baroca veya Kurulca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki ve sosyal içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

 • Staj Dosyası
  Madde 20

  Stajyer, staj süresince yaptığı çalışmaları içeren bir staj dosyası tutar. Dosyaya kurulca verilen görevlere ilişkin kayıtlar, eğitim etkinliklerine ait soru ve yanıtları, seminer soru ve yanıtları, bireysel çalışmalar ve diğer çalışmalar tarih sırasıyla konur. Staj Kurulu önünde yapılacak görüşme sırasında dosyayı yanında bulundurmak ve Kurula sunmakla yükümlüdür. Dosya Kurulca belirlenen sıraya göre düzenlenir.

 • Stajerin Devamı
  Madde 21

  Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri Kurulca veya Kurulca görev verilmesi halinde üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlık için, stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. Eğitim çalışmalarına katılmama durumu ve devamsızlık, Kurulca kabul edilebilir bir mazerete dayanmadığı sürece kabul edilemez. Devamsızlık tespiti halinde kurul toplanır ve geçerli bir mazerete müstenit bulunmayan devamsızlık hali Baro Yönetim Kuruluna yazılı şekilde bildirilir. Baro yönetim kurulu tarafından verilecek karar doğrultusunda stajyerin durumu tayin edilir ve stajyere bu husus yazılı olarak bildirilir. Katılmak zorundadır. % 15’in Kurul sekreterliğince tutulur. Stajyer 12. maddedeki eğitim çalışmalarının % 85’ine Ayrıca stajyerin 14. maddede yer alan çalışmayı geciktirmesi halinde, çalışmasını tamamlamasına kadar; 17. maddede belirtilen çalışmalardan ise katılmadığı süre kadar stajının uzatılmasına karar verilir.

  Stajyer, uzatılan süre içinde stajyerlerin katılmakla yükümlü olduğu tüm çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

 • Stajyerin İzlenmesi
  Madde 22

  Kurul; stajyeri, stajı süresince izler.

  Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması, stajı süresince Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; Yasa, Meslek Kuralları, Baro’ca alınan kararlara ve Kurul kararlarına aykırı davranması, verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için Kurulda görüşme açılır. Kurul, stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin stajının altı ayı geçmemek üzere uzaması için Baro Yönetim Kurulu’na öneride bulunabilir.

 • Stajyer ile Görüşme (Mülakat)
  Madde 23

  Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitim çalışması sonunda stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini somut olaylara uygulayabilme yeterliliği ile staj eğitim çalışmalarına katılımının değerlendirilmesi ve staja devamının gözden geçirilmesidir.

  Kurul, belirleyeceği bir takvim dahilinde, stajyerle staj bitimine on beş gün kala bir görüşme yapar. Kurula, Staj Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda staj kurulu başkan Yardımcısı Başkanlık eder. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Mülakat sırasında başkan veya başkan yardımcısından herhangi birinin mevcudiyeti şarttır. Mülakat en az 2 kurul üyesinin iştiraki ile yapılabilir. Mülakat neticesinde hasıl olan kanaat yüz üzerinden değerlendirilmek suretiyle bir not ile yazılı şekilde ifade edilir ve tutulan tutanak imza altına alınarak stajyerin dosyasına konulur.

 • Görüşme İlkeleri
  Madde 24

  Görüşme sırasında öncelikle kimlik saptaması yapılır. Daha sonra staj dosyası incelenir. Dosyada Yasa ve Yönetmelik gereği olması gerekli bilgi, belge ve çalışma örnekleri ve altı aylık süre dolmuş ise yanında staj yapılan avukatın raporu da dosya içindeyse görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, eksiklikler giderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve stajyere bildirilir.

 • Görüşme Yöntemi
  Madde 25

  Görüşmede öncelikle stajyerin Baro’ca tutulan kişisel dosyası, staja devamı, staj süresince yaptığı bireysel çalışmalar incelenir.

  Yanında staj yaptığı avukatın üç aylık ve verilmiş ise son raporu okunur. Kurulca ve Baro’ca verilen görevleri yapıp yapmadığına bakılır.

  Görüşme üç aşamalı olarak yapılır:

  • Stajyere, bir hukuki sorun verilerek, sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırması istenir.
  • Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili bir soru sorulur.
  • Stajyerden staj bitirme tezi ile ilgili olarak da soru sorulur.
 • Değerlendirme
  Madde 26

  Stajyer hakkında değerlendirme görüşmelerin yoğunluğuna göre görüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemen sonra veya görüşmelerin tamamlanmasından sonra aynı gün yapılır.

  Görüşmede, stajyerin bir yıllık staj eğitim çalışmalarına katılımı, yaptığı çalışmalar, somut olayı nitelendirmesi, hukuk diline çevirmesi, hukuk kurallarını ve meslek ilkelerini somut olaylara uygulaması, Bireysel çalışma raporunun içeriği ve anlatımı, Meslek Kurallarının 4, 20, 25 ve diğer maddelerindeki koşullara uyup uymadığı, TBB Avukatlık staj Yönetmeliği’nin 28. ve 29. Maddeleri ayrı ayrı dikkate alınır. Olayı tanımlaması, çözüme ilişkin kuralları belirlemesi ve bu konudaki sunumu.

  Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesi halinde, “staj bitim belgesi verilebilir” yolunda görüş içeren tutanak düzenlenir ve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanır. Staj bitim belgesi kurul başkanı tarafından imzalanır ve stajyere teslim edilir.

  Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu, görev sorumluluk anlayışı ve görüşmedeki yetersizliği gibi konularda Kurulda olumsuz görüş belirmesi halinde bu durum Kurulun ilk toplantısında görüşülmek üzere tutanağa işlenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanır.

 • Staj Sonrası Kurul Raporu
  Madde 27

  Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağı stajyerin staj eğitimini başarılı biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde dosya, Yönetime sunulur. Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde konu Kurulca yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de içeren Kurul görüşü staj raporu olarak Yönetime sunulur. Kurul üyelerinin ancak salt çoğunluğunun kararı ile uzatma kararı verilebilir.

 • Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılışı
  Madde 28

  Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. maddeleri aynen uygulanır.Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Uzatım süresinin bitiminde, Staj kurulu ve yanında staj yapılan avukatça verilen ek rapor ile birlikte stajyer yeniden görüşmeye alınır. Bu aşamadan sonraki işlemler için Yönergenin 22., 23., 24., 25. ve 26.

 • Yönergeler ve Benzeri Düzenlemeler
  Madde 29

  Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere, yönergenin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla Kurulca hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

 • Yürütme
  Madde 30

  İşbu Yönerge hükümleri, Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

 • Yürürlük
  Madde 31

  31 maddeden oluşan bu yönerge, Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunun kabul kararı yürürlüğe girer.
  31 maddeden oluşan Osmaniye Barosu Staj Yönergesi ………….. tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.

BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR