KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Av. Nesibe ÖZESER ÜNALAN

Av. Hale DEMİREL

KOMİSYON BAŞKANI Av. Yeter ENMEK

ÜYELER

S.NO ADI SOYADI
1 Av. Hatice Kübra KURT
2 Av. Ertuğrul ZIRH
3 Av. Ayça Ayşe Evsun YILMAZ
4 Av. Melek EZİCİ
5 Av. Sinem KUYULU
6 Av. Meryem Tuğçe BAYRAM
7 Av. Müzeyyen ÇİL
8 Av. İrem Nur ÖZDEMİR
9 Av. Esra KUYULU
10 Av. Büşra YALÇIN
11 Av. Ayşenur KAYA
12 Av. Furkan ERGEZ
13 Av. Ayşe YEKSEK
14 Av. Yeter ENMEK
15 Av. Mihriban Feride KARDAŞ
16 Av. Şirin Zehra KUŞOĞLU
15 Av. Birsen YAMACI
16 Av. Sultan AVCI
17 Av. Hanife GÜRSOY
18 Av. Besna Dilara YAĞIZ
19 Av. Ece KARGIOĞLU
20 Av. Kübra İÇLİ
21 Av. Gökçe UYDURAN
22 Av. Esra TEMİZ
23 Av. Eda Betül ASLAN
24 Av. Nuran ATCI
25 Av. Sevda GEDİK
26 Av. Rümeysa KÖKSALAN
27 Av. Elif REÇBER
28 AV. Sinem KAVAS
29 Av. Hande ÖĞÜÇBİLEK
30 Av. Nazan CAN
31 Av. Kamil Mert AKÇAM
32 Av. Hatice SEVİMLİ
33 Av. Demet AYDOĞDU
34 Av. Leyla DEMİR
35 Av. Fatma Zehra YİĞİT
36 Av. Dilanur TATLI
37 Av. Furkan ERGEZ
38  Av. Muhammed Haluk ERYOL
39 Av. Cansu GÜVEN
40 Av. Büşra CERİT
41 Av. Huriye HABACI
42 Av. Şeyda Nur CÜVELEK
43 Av. Muhammed Salih GÖZEGÜ
 

OSMANİYE BAROSU KADIN HAKLARI VE ÇOCUK İZLEM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 • Kuruluş
  Madde 1

  Osmaniye Barosu'na bağlı olarak kurulan kadın hakları ve çocuk izlem komisyonu aşağıda düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

 • Amaç
  Madde 2

  Anayasanın 10. maddesinde yer alan "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünden hareketle Osmaniye Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri kadınlarla erkeklerin birlikte ve eşit olarak kullanabilmeleri için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

  Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunları saptayıp kamuoyu ile paylaşmak.

  4320 sayılı Ailenin Korunması ve Aile içi Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa'nın uygulanmasına yönelik olarak İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, kişileri bu yasa kapsamında yer alan hak ve talepleri konusunda bilgilendirmek.

  Çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, çocuk haklarının tanınması, korunması, çocuk hakları ile ilgili olarak avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının geliştirilmesi, meslek pratiği içinde uygulanırlığının sağlanması, bu alanda gelişen hukuk yapısının takibini sağlamak için, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak.

  Evrensel hukuk temelinde adalet ve eşitlik ilkeleri ışığında kadın-erkek eşitliği ve çocuk hakları konusunda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.

 • Etkinlikler
  Madde 3

  Hukuk biliminin kadın ve çocuk haklarının hukukun alt dallarının konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak, Kadın ve Çocuk hakları konusunda arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak,

  Alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık yapmak,

  Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

  Tutukevleri, Çocuk Yuvaları, SHÇEK ve çocukla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, ziyaretler yapmak ve bu ziyaretlerin düzenliliğini sağlayarak geliştirmek

 • Organlar
  Madde 4

  A) Genel Kurul
  Osmaniye Barosuna kayıtlı avukatlar ile avukat stajyerlerinden gönüllülük esasına göre oluşur. Yönergede belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma takvimini belirler ve yürütme kurulunu seçer.

  B) Yürütme Kurulu
  Genel kurulu oluşturan komisyon üyeleri arasından seçilecek 3 üyeden oluşur. Sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup, yürütme kurulunun da başkanıdır.

  Yürütme kurulu, genel kurulunun belirlediği çalışma programının uygulanmasını sağlar ve alt çalışma gruplarını belirler. Belirlenen alt çalışma grupları en az bir yürütme kurulu üyesinin sorumluluğunda çalışmalarını yürütür ve yürütme kuruluna sunar.

  C) Sekretarya
  Osmaniye Barosu Sekreterliği sekretarya hizmetlerini yürütür. Dokümantasyon merkezi olarak bilgi, belge, form gibi materyallerin düzenlenmesine ve arşivlenmesine yardımcı olur.

 • Çalışma Usülleri
  Madde 5

  Çalışma usulleri yürütme kurulu tarafından belirlenir.

  Yürütme Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Sorumlu yönetim kurulu üyesinin katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder.

 • Yürürlük
  Madde 6

  Bu çalışma yönergesi Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

 
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR