KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

AYBALA_DİDEM_DAĞLI_KÖK Hamide_Nil_POSTALLI
Av.Aybala Didem DAĞLI KÖK Av.Hamide Nil POSTALLI
 

KOMİSYON BAŞKANI

HACER_MÜGE_BOZKURT_BOZTAŞ
AV.Hacer Müge BOZKURT BOZTAŞ

KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCILARI


Emine_Sincer deryakozak EDA_SAMYÜREK
Av.Emine SİNCER Av.Derya KOZAK Av.Eda SAMYÜREK

KOMİSYON ÜYELERİ

HATİCE_KÜBRA_KARA HATİCE_KÜBRA_PALTA ULE_GÜL_ŞAMLI
Av.Hatice Kübra KARA Av.Hatice Kübra PALTA Av.Şule GÜL ŞAMLI
ESENGÜL_DARÇIN TANSU_KARAMAN AYÇA_AYŞE_EVSUN_KUYULU
Av.Esengül DARÇIN Av.Tansu KARAMAN Av.Ayça Ayşe Efsun KUYULU
cansu_özsoy HANDENUR_EMREM HAKAN_AYTAŞ_(2)
Av.Cansu ÖZSOY KÖYLÜOĞLU Av.Handenur EMREM Av.Hakan AYTAŞ
MERVE_UĞUR_BAYKAL AYŞE_ÖZGE_KILIÇ SEVİLAY_GENÇ
Av.Merve UĞUR BAYKAL Ayşe Özge KILIÇ Stj.Av.Sevilay GENÇ
FATMA_KÜBRA_ŞENTÜRK MERYEM_TUĞÇE_ÇANGA AYŞE_YEKSEK
Stj.Av.Fatma Kübra ŞENTÜRK Stj.Av.Meryem Tuğçe ÇANGA Stj.Av.Ayşe YEKSEK
BERFİN_ŞEYMA_GEZER SERAP_TATLI
Stj.Av.Berfin Şeyma GEZER Stj.Av.Serap TATLI
 

OSMANİYE BAROSU KADIN HAKLARI VE ÇOCUK İZLEM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 • Kuruluş
  Madde 1

  Osmaniye Barosu'na bağlı olarak kurulan kadın hakları ve çocuk izlem komisyonu aşağıda düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

 • Amaç
  Madde 2

  Anayasanın 10. maddesinde yer alan "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünden hareketle Osmaniye Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri kadınlarla erkeklerin birlikte ve eşit olarak kullanabilmeleri için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

  Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunları saptayıp kamuoyu ile paylaşmak.

  4320 sayılı Ailenin Korunması ve Aile içi Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa'nın uygulanmasına yönelik olarak İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, kişileri bu yasa kapsamında yer alan hak ve talepleri konusunda bilgilendirmek.

  Çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, çocuk haklarının tanınması, korunması, çocuk hakları ile ilgili olarak avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının geliştirilmesi, meslek pratiği içinde uygulanırlığının sağlanması, bu alanda gelişen hukuk yapısının takibini sağlamak için, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak.

  Evrensel hukuk temelinde adalet ve eşitlik ilkeleri ışığında kadın-erkek eşitliği ve çocuk hakları konusunda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.

 • Etkinlikler
  Madde 3

  Hukuk biliminin kadın ve çocuk haklarının hukukun alt dallarının konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak, Kadın ve Çocuk hakları konusunda arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak,

  Alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık yapmak,

  Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

  Tutukevleri, Çocuk Yuvaları, SHÇEK ve çocukla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, ziyaretler yapmak ve bu ziyaretlerin düzenliliğini sağlayarak geliştirmek

 • Organlar
  Madde 4

  A) Genel Kurul
  Osmaniye Barosuna kayıtlı avukatlar ile avukat stajyerlerinden gönüllülük esasına göre oluşur. Yönergede belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma takvimini belirler ve yürütme kurulunu seçer.

  B) Yürütme Kurulu
  Genel kurulu oluşturan komisyon üyeleri arasından seçilecek 3 üyeden oluşur. Sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup, yürütme kurulunun da başkanıdır.

  Yürütme kurulu, genel kurulunun belirlediği çalışma programının uygulanmasını sağlar ve alt çalışma gruplarını belirler. Belirlenen alt çalışma grupları en az bir yürütme kurulu üyesinin sorumluluğunda çalışmalarını yürütür ve yürütme kuruluna sunar.

  C) Sekretarya
  Osmaniye Barosu Sekreterliği sekretarya hizmetlerini yürütür. Dokümantasyon merkezi olarak bilgi, belge, form gibi materyallerin düzenlenmesine ve arşivlenmesine yardımcı olur.

 • Çalışma Usülleri
  Madde 5

  Çalışma usulleri yürütme kurulu tarafından belirlenir.

  Yürütme Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Sorumlu yönetim kurulu üyesinin katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder.

 • Yürürlük
  Madde 6

  Bu çalışma yönergesi Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

 

OSMANİYE BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI İZLEME KOMİSYONU

Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Av.Aybala Didem DAĞLI KÖK
 • Av.Hamide Nil POSTALLI

Komisyon Başkan Yardımcıları

 • Av.Emine SİNCER
 • Av.Derya KOZAK
 • Av.Eda SAMYÜREK

Yürütme Kurulu

 • Av.Hatice Kübra KARA
 • Av.Hatice Kübra PALTA
 • Av.Şule GÜL ŞAMLI
 • Av.Esengül DARÇIN
 • Av.Tansu KARAMAN
 • Av.Ayça Ayşe Efsun KUYULU
 • Av.Cansu ÖZSOY KÖYLÜOĞLU
 • Av.Handenur EMREM
 • Av.Hakan AYTAŞ
 • Av.Merve UĞUR BAYKAL
 • Av.Ayşe Özge KILIÇ
 • Stj.Av.Sevilay GENÇ
 • Stj.Av.Fatma Kübra ŞENTÜRK
 • Stj.Av.Meryem Tuğçe ÇANGAÜ
 • Stj.Av.Ayşe YEKSEK
 • Stj.Av.Berfin Şeyma GEZER
 • Stj.Av.Seraph TATLI
Baromuz

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

BARO KOMİSYONLARI

Baromuz oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR