KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 • aybaladidem
  Av.Aybala Didem DAĞLI KÖK

ÜYELER

 • ebrucoskuner
  Av. Dudu Ebru COŞKUNER KOLAK
 • begumaydin
  Av.Begüm AYDIN
 • yasemin
  Av.Yasemin ÖZDEMİRCİ
 • fatmaayyildiz
  Av.Fatma AYYILDIZ
 • lutfiyeuyduran
  Av.Lütfiye UYDURAN
 • batuhan
  Av.Batuhan KURU
 • elifbusra
  Av.Elif Büşra BOZKAN
 • fatmakubra
  Av.Fatma Kübra ŞENTÜRK
 • meryemtugcebayram
  Av.Meryem Tuğçe BAYRAM
 • emreseker
  Av.Emre ŞEKER
 • hicran
  Av.Hicran BECERİKLİ
 • eminesinceroner
  Av.Emine SİNCER ÖNER
 • nisanur
  Av.Nisanur KETE
 
 

OSMANİYE BAROSU KADIN HAKLARI VE ÇOCUK İZLEM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 • Kuruluş
  Madde 1

  Osmaniye Barosu'na bağlı olarak kurulan kadın hakları ve çocuk izlem komisyonu aşağıda düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

 • Amaç
  Madde 2

  Anayasanın 10. maddesinde yer alan "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünden hareketle Osmaniye Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri kadınlarla erkeklerin birlikte ve eşit olarak kullanabilmeleri için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

  Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunları saptayıp kamuoyu ile paylaşmak.

  4320 sayılı Ailenin Korunması ve Aile içi Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa'nın uygulanmasına yönelik olarak İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, kişileri bu yasa kapsamında yer alan hak ve talepleri konusunda bilgilendirmek.

  Çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, çocuk haklarının tanınması, korunması, çocuk hakları ile ilgili olarak avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının geliştirilmesi, meslek pratiği içinde uygulanırlığının sağlanması, bu alanda gelişen hukuk yapısının takibini sağlamak için, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak.

  Evrensel hukuk temelinde adalet ve eşitlik ilkeleri ışığında kadın-erkek eşitliği ve çocuk hakları konusunda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.

 • Etkinlikler
  Madde 3

  Hukuk biliminin kadın ve çocuk haklarının hukukun alt dallarının konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak, Kadın ve Çocuk hakları konusunda arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak,

  Alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık yapmak,

  Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

  Tutukevleri, Çocuk Yuvaları, SHÇEK ve çocukla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, ziyaretler yapmak ve bu ziyaretlerin düzenliliğini sağlayarak geliştirmek

 • Organlar
  Madde 4

  A) Genel Kurul
  Osmaniye Barosuna kayıtlı avukatlar ile avukat stajyerlerinden gönüllülük esasına göre oluşur. Yönergede belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma takvimini belirler ve yürütme kurulunu seçer.

  B) Yürütme Kurulu
  Genel kurulu oluşturan komisyon üyeleri arasından seçilecek 3 üyeden oluşur. Sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup, yürütme kurulunun da başkanıdır.

  Yürütme kurulu, genel kurulunun belirlediği çalışma programının uygulanmasını sağlar ve alt çalışma gruplarını belirler. Belirlenen alt çalışma grupları en az bir yürütme kurulu üyesinin sorumluluğunda çalışmalarını yürütür ve yürütme kuruluna sunar.

  C) Sekretarya
  Osmaniye Barosu Sekreterliği sekretarya hizmetlerini yürütür. Dokümantasyon merkezi olarak bilgi, belge, form gibi materyallerin düzenlenmesine ve arşivlenmesine yardımcı olur.

 • Çalışma Usülleri
  Madde 5

  Çalışma usulleri yürütme kurulu tarafından belirlenir.

  Yürütme Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Sorumlu yönetim kurulu üyesinin katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder.

 • Yürürlük
  Madde 6

  Bu çalışma yönergesi Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

 
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

BARO KOMİSYONLARI

Baromuz oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR