OSMANİYE BAROSU

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1

Bu yönerge, “Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi” adıyla Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu’na bağlı yönetsel anlamda özerk yapıda yeni bir meclis kurulması ve kurulacak meclisin yapısı ile çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 

Dayanak

Madde 2

Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/15 maddesine istinaden Osmaniye Barosu Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 3

Bu yönergede geçen tanımlardan:

Baro, Osmaniye Barosu’nu;

Genç Avukat; Osmaniye Barosu’na kayıtlı avukatlardan, yemin ile birlikte avukatlık ruhsatını aldığı tarih itibariyle meslekte beşinci yılını tamamlamamış ve otuz beş yaşından genç olanları;

Meclis, Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi’ni;

Genel Kurul, Meclis Genel Kurulu’nu,

Divan, Genel Kurul Divanı’nı,

Yürütme Kurulu, Meclis Yürütme Kurulu’nu,

Başkan, Meclis Başkanı’nı;

Yönerge, işbu yönergeyi;

Çalışma Dönemi, Genel Kurul’un bir olağan toplantısı ile onu takip eden olağan toplantı arasındaki zaman dilimini ifade eder.

  

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meclisin Kuruluşu

 Kuruluş

Madde 4

Meclis, genç avukatların tamamının oluşturduğu, Baro Yönetim Kurulu’na bağlı, yönetsel anlamda özerk yapıdaki topluluktur.

 

Kuruluş Amacı

Madde 5

Meclis, genç avukatların mesleki temelli sorunlarının çözümü ile mesleğe ilişkin koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında somut öneriler hazırlanarak Baro Yönetim Kurulu’na sunulması ve genç avukatlar arası dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulmuştur.

 

Çalışma Alanı

Madde 6

Meclis’in çalışma alanı, kuruluş amacı ile sınırlıdır.

 

Bütçesi

Madde 7

Meclis’in giderleri, Baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro Yönetim Kurulu’nun tabi olduğu esaslar uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meclisin İdari Yapısı

 

Meclisin Organları

Madde 8

Meclis dört organdan oluşur:

 1. Genel Kurul
 2. Yürütme Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. İlçe Temsilci Kurulu

 

Genel Kurul

Oluşumu

Madde 9

Genç avukatların her biri, Genel Kurul’un üyesidir. Yürütme Kurulu’nda,Denetleme Kurulu’nda ve İlçe Temsilci Kurulu'nda görev alanlar hariç, meslekte beşinci yılını tamamlayan genç avukatın genel kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

Görevleri ve Yetkileri

Madde 10

Genel Kurul’un görevleri ve yetkileri şunlardır:

1.Başkan’la birlikte Yürütme Kurulu’nun diğer üyelerini ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

 1. Yönerge’de değişiklik yapılması için görüşme yapıp karar almak ve Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.
 2. Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda görüşme yapıp karar almak ve Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

Genel Kurul, Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda görüşme yapıp karar alarak Baro Yönetim Kurulu’na sunma görev ve yetkisini, Yürütme Kurulu eliyle kullanır.

 

Olağan Toplantı

Madde 11

Genel Kurul, Baro Olağan Genel Kurulu’nu takip eden ilk üç ay içinde, Başkan’ın çağrısı üzerine gündemdeki maddeleri görüşmekle Başkan’ı, Yürütme Kurulu’nu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek üzere toplanır.

 

Olağanüstü Toplantı

Madde 12

Genel Kurul, Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında Başkan’ın Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde, Baro Başkanı veya Başkan’ın çağrısı ile yeniden başkan seçimi yapmak üzere olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, Yönerge’nin 10. maddesindeki görevlerinden herhangi birini veya birkaçını icra etmek üzere ancak Meclis üye tam sayısının üçte birinin yazılı istemi ile olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu durumda toplantı çağrısı, Başkan tarafından yapılır. Yönerge’nin 25/3 maddesi bu fıkra hükmünden istisnadır.

  

Toplantıya Çağrı

Madde 13

Toplantı, en geç toplantının yapılacağı günün 1 ay öncesinden başlayarak toplantının yapılacağı güne kadar duyurulur. Duyuruda, toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi ile birlikte ertelenmesi halinde ikinci toplantının yapılacağı tarih, saat ve yer de bulunur. Gündemde Yürütme Kurulu üyeliği, Denetleme Kurulu üyeliği veya Başkan seçiminin olması durumunda, Divan üyelerinin isimleri ve adaylık için son başvuru tarihi de duyuruda bildirilir.

 

Divan

Madde 14

Divan, biri Divan Başkanı, ikisi Divan Üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur.

Divan’a katılacak üyeler, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu dışındaki Meclis üyeleri arasından Yürütme Kurulunca belirlenir. Belirlenen üyelerden en kıdemli olanı Divan’a başkanlık eder.

Divan’ın görevleri şunlardır:

 1. Genel Kurul toplantısını idare etmek.
 2. Organların seçiminde oy kullanacak Genel Kurul üyelerini gösteren bir liste çıkarmak.
 3. Adayların, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadığını denetlemek.
 4. Adaylık süreci tamamlandığında oy pusulalarını hazırlamak.
 5. Seçimin Yönerge’ye uygunluğunu, gizliliğini ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak.
 6. Oy sayımını yapıp seçim sonuçlarını açıklamak.

Divan üyeleri yapılacak seçimde aday olamazlar.

 

Görüşme ve Karar Yeter Sayıları

Madde 15

Genel Kurul, üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır.

Birinci fıkradaki çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta sonraya ertelenir. Erteleme sonrası yapılan toplantı, en az üye tam sayısının altıda biri ile gerçekleştirilebilir. Bu fıkra, Yönerge’nin 12/2 maddesi doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantılarda uygulanmaz.

Genel Kurul’da görüşülen kararlardan, toplantıya katılanların salt çoğunluğunca desteklenenler kabul edilir. Şu kadar ki Yönerge’de değişiklik teklifine ilişkin kararlar, en az üye tam sayısının üçte biri tarafından desteklenmedikçe kabul edilemez.

  

Kararların Niteliği

Madde 16

Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda alınmış Genel Kurul kararı tavsiye niteliğindedir.

Yönerge’de değişiklik yapılmasına ilişkin Genel Kurul kararı teklif niteliğinde olup Baro Yönetim Kurulunca aynen veya kısmen kabul ya da tamamen reddedilir.

Meclis, Başkan’ın ve Yürütme Kurulu’nun diğer üyelerinin seçimi hususunda Baro Yönetim Kurulu’ndan bağımsızdır.

 

Yürütme Kurulu

Oluşumu

Madde 17

Yürütme Kurulu, Başkan ile 10 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

 

Yürütme Kurulu Üyeliğine Adaylık ve Seçim

Madde 18

Genç avukatlardan her biri, Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir. Şu kadar ki seçim tarihi itibariyle meslekte 5. yılını tamamlamasına 3 ay veya 3 aydan daha az bir süre kalacak olan genç avukat, Yürütme Kurulu üyeliğine aday olamaz.

Yürütme Kurulu üyeliğine aday olanlar, adaylıklarını en geç Genel Kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe bir hafta kala mesai bitimine kadar Divan’a bildirirler.

Yürütme Kurulu üyeleri, gizli oy ile seçilir. Oy, adayların tamamının isimlerinin yazılı olduğu oy pusulası üstünde, seçilen adayın isminin işaretlenmesi ile verilir.

Adayların isimleri oy pusulasına alfabetik sıraya göre ve numaralandırılarak dizilir. Başkan adayları ve Denetleme Kurulu üyesi adaylarının isimleri de Yürütme Kurulu üyesi adayları ile aynı oy pusulası üstünde yer alır.

Seçilecek asıl üye tamsayısının yarısından en az bir fazla aday için işaret konulmamış oy pusulası geçersiz sayılır.Seçilecek asıl üye sayısından fazla aday için işaretleme yapıldığı takdirde geçersiz oy veya oylar, kıdem sırasına göre belirlenir.

Asıl ve yedek üyeler, öncelikle oy sayısına, eşitlik veya üye kontenjanında boşluk olması halinde mesleki kıdeme, kıdem eşitliği hainde yaşa göre belirlenir.

Yürütme Kurulu üyeleri bir çalışma dönemi için seçilir.

 

Görevleri ve Yetkileri

Madde 19

Yürütme Kurulu’nun görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. Meclis’i temsil ve idare etmek;
 2. Başkan Yardımcısı’nıve Meclis Sekreteri’ni seçmek.
 3. Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda görüşme yapıp karar almak ve Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

4.Genel Kurul’un olağan toplantısının gün, yer ve saatini belirleyip toplantı için gündem hazırlamak.

 1. Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesini azlederek yerine geçecek yedek üyeye çağrıda bulunmak.
 2. Meclis’in kurumsal yapısının korunması ve sürekliliği için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

 

Olağan Toplantı

Madde 20

Yürütme Kurulu’nun ilk olağan toplantısı, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takip eden ayın birinci haftası içinde gerçekleştirilir. Sonraki olağan toplantıların günü, yeri ve saati ilk olağan toplantıda belirlenir. Şu kadar ki Yürütme Kurulu, en az ayda bir kez olağan toplantı yapar.

 

Olağanüstü Toplantı

Madde 21

Yürütme Kurulu, en az bir Yürütme Kurulu üyesinin teklifi ve Başkan’ın kabulü ya da dört yürütme kurulu üyesinin Başkan’a sunacağı yazılı teklif ile her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

Toplantıya Çağrı

Madde 22

Toplantı, en geç toplantının yapılacağı günden bir gün önce Meclis Sekreteri tarafından duyurulur. Duyuruda toplantının gün, yer ve saati ile birlikte toplantı gündemi de bildirilir.

 

Karar Yeter Sayıları

Madde 23

Yürütme Kurulu’nda görüşülen kararlardan, toplantıya katılanların salt çoğunluğunca desteklenenler kabul edilir. Şu kadar ki hiçbir karar en az beş üye tarafından desteklenmedikçe kabul edilemez.

Başkan Yardımcısı ile Meclis Sekreteri’nin seçimine ilişkin kararlar hariç, oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

Kararların Niteliği

Madde 24

Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda alınmış Yürütme Kurulu kararı tavsiye niteliğindedir. Meclis diğer kararlarında Baro Yönetim Kurulu’ndan bağımsızdır.

 

Yürütme Kurulu Üyeliğinin ve Yürütme Kurulu’nun Düşmesi

Madde 25

Yürütme Kurulu üyeliği, üyenin üyelikten çekilmesi, avukat sıfatını yitirmesi, Baro kaydının nakli, ölümü ya da yazılı mazereti olmaksızın üst üste iki kez ve her durumda bir çalışma dönemi içinde toplam beş olağan toplantıya katılmaması halinde düşer.

Başkanlık dışındaki bir Yürütme Kurulu üyesinin üyeliğinin düşmesi halinde, yerine ilk sıradaki yedek üye atanır.

Yürütme Kurulu mevcudunun, yedek üyelerin de katılmasına karşın, üye sayısının beşteüçünün altına inmesi halinde Yürütme Kurulu düşer. Bu durumda Yönerge’nin 12. maddesi doğrultusunda Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak yeniden Yürütme Kurulu seçimi yapılır.

 

Başkan

Madde 26

Yürütme Kurulu’nun asıl üyelerinden olan Başkan, Yönerge’nin 27. maddesine göre seçilir ve “Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı” sıfatıyla Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.

Başkan,

 1. Yürütme Kurulu’nu temsil ve idare etmek;
 2. Meclis’i temsilen Baro Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak;
 3. Genel Kurulca ve Yürütme Kurulunca alınan kararları Baro Yönetim Kurulu’na sunmak;
 4. Yürütme Kurulu toplantılarının günü, yeri ve saati ile gündemini belirleyip toplantı çağrısı yapmak;
 5. Baro Yönetim Kurulu, Baro Başkanlığı,Baro komisyonları ve merkezleri ile Meclis arasında koordinasyonu sağlamak;
 6. Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmakla görevli ve yetkilidir.

 

Başkanlığa Adaylık ve Seçim

Madde 27

Yönerge’nin 18. Maddesi -5. Fıkrası hariç- kıyasen Başkan’ın seçimi için de uygulanır.

 

Başkan Yardımcısı

Madde 28

Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun ilk olağan toplantısında, Yürütme Kurulu üyeleri arasından açık oyla seçilir.

Başkan Yardımcısı,

 1. Yokluğunda Başkan’a vekillik etmek;
 2. Başkan’ın kendisine verdiği başkaca sorumlulukları yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında Başkan Yardımcısı’nın Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasında düzenlendiği şekilde yeniden seçim yapılır.

 

Meclis Sekreteri

Madde 29

Meclis Sekreteri, Yürütme Kurulu’nun ilk olağan toplantısında, Yürütme Kurulu üyeleri arasından açık oyla seçilir.

Meclis Sekreteri,

 1. Başkan ile koordinasyon halinde Meclis’in tüm iç ve dış yazışmalarını yapıp sonucunu takip etmek;
 2. Çalışma dönemine ilişkin tüm belge ve etkinlikleri arşivlemek;
 3. Yürütme Kurulu toplantılarının yoklama, görüşme ve karar tutanaklarını tutup saklamak (Meclis Sekreteri’nin katılmadığı toplantıda bu görevi hazır bulunan Yürütme Kurulu üyelerinden mesleki kıdemi en fazla olan yerine getirir);
 4. Yönerge’nin 25/1 maddesine istinaden üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesini rapor etmek;
 5. Başkan’ın kendisine verdiği başkaca sorumlulukları yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında Meclis Sekreteri’nin Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasında düzenlendiği şekilde yeniden seçim yapılır.

 

Denetleme Kurulu

Oluşumu

Madde 30

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen, biri Başkan ve ikisi kurul üyesi olmak üzere3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

Yönerge’nin 18. Maddesi kıyasen Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi için de uygulanır.

Seçimde en çok oyu almış olan Denetleme Kurulu üyesi, kurula başkanlık eder.

Denetleme Kurulu en az iki ayda bir kez kurul başkanının belirleyeceği toplantıya uygun yer ve zamanda toplanır.

 

Görevleri ve Yetkileri

Madde 31

Denetleme Kurulu’nun görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. Yürütme Kurulu’nun görevlerini yerine getirip getirmediğini ve Yürütme Kurulunca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.
 2. Yerine getirilmeyen görevler ve alınan kararların uygulanmasında yaşanan sorunlar hakkında Yürütme Kurulu’na bildirimde bulunmak.
  3. Yürütme Kurulu’nun görevini ifa edip etmediği konusunda Genel Kurul’a bilgi vermek.

4.İncelemelerine ilişkin rapor hazırlamak.

İlçe Temsilci Kurulu

Oluşumu

Madde 32

İlçe Temsilci Kurulu,Kadirli İlçe Temsilcisi,Düziçi İlçe Temsilci ve Bahçe İlçe Temsilcisi olmak üzere 3 asıl üyeden oluşur.

İlçe Temsilci Kurulunda yer alan üyeler Genç Avukatlar Meclisi Başkanı tarafından 1 yıl süre ile seçilir.

İlçe Temsilciler Kurulu ayda bir Genç Avukatlar Meclisi Başkanı'nın belirleyeceği uygun yer ve zamanda toplanır.

Görev ve Yetkileri

Madde 33

İlçe Temsilci Kurulunun Görev ve Yetkileri Şunlardır.

 1. İlçe Temsilci Kurulunda yer alan üyeler,görevli oldukları ilçede yer alan genç avukatlar meclisinin doğal üyelerinin istek ve önerileri hakkında aylık rapor oluşturmak,bu raporu yapılacak olan ilk toplantıda Genç Avukatlar Meclis Başkanına sunmak.
 2. Genç avukatlar Meclisi Yürütme Kurulunun çağrısı doğrultusunda Yürütme Kurulunun toplantılarına katılmak.

Dördüncü Bölüm Son Hükümler Yönerge Değişikliği Madde 32'nin madde numarasının Madde 34 olarak değiştirilmesi,

Dördüncü Bölüm Son Hükümler Yürürlük Madde 33'ün madde numarasının Madde 35 olarak değiştirilmesi,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönerge Değişikliği

Madde 34

Meclis’in yönetsel özerk yapısı gereği, Genel Kurul tarafından teklif edilmedikçe Yönerge’de değişiklik yapılamaz.

Yürürlük

Madde 35

Yönerge, 16/11/2016 günlü ve 2016/214 sayılı Baro Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1

Genç Avukatlar Meclisinin ikinci dönemine esas olmak üzere Baro Yönetimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere; Başkan, Yürütme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Yönergenin EKLİ LİSTE’DE belirtilen kişilerden oluşturulmuştur.

Geçici Madde 2

Baro yönetimi tarafından Geçici Madde 1’de belirlenmiş organlar bir defaya mahsus olarak belirlenmiş olup, izleyen dönemlerde organlar, yönerge çerçevesindeki usullerce ve seçimle belirlenecektir.

Geçici Madde 3

Genç Avukatlar Meclisi ikinci döneminin kuruluşunu izleyen ilk Olağan Baro Genel Kurulunda; Genç Avukatlar Meclisinin Genel Kurul kararıyla oluşturulması için, Toplantı gündemine alınmasına karar verilmiştir.

BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR