KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Av. Mustafa DEMİR

ÜYELER

 • Av. Aslıhan MARAŞ Komisyon Başkanı
 • Av. Elif Pınar CAN Başkan Yardımcısı
 • Av. Esra KUYULU  Genel Sekreter
 • Av. A.Sefa KARAKURT          Üye

OSMANİYE BAROSU CMK KOMİSYONU VE CMK UYGULAMA İÇ YÖNERGESİ

 • BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç

  Madde 1

  Bu yönerge ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 149. ve 150. maddeleri ve bu konuda Türkiye Barolar Birliği'nin kabul etmiş bulunduğu yönetmelik esasları çerçevesinde CMK hükümlerine göre, kolluk, Cumhuriyet Savcılıkları, Ceza Mahkemeleri, Temyiz Mahkemeleri, Askeri Ceza mahkemeleri ve Ceza yargılaması yapılan diğer tüm mahkemelerde görevlendirilmek üzere, Osmaniye Barosu tarafından müdafii veya vekil görevlendirilmesi, müdafii veya vekil görevlendirilmesinin aksamadan yürütülmesi, müdafii veya vekil olarak görev alan avukatların hakkaniyete uygun ücret dağılımının sağlanması, görevleri nedeniyle yapacakları masraflarını kendilerine ödenmesi, yapılacak ödemelerin denetlenmesi, bu görevin, bu görevi yapan diğer avukatlar arasında uygulamada birliği sağlanması ve bu hususta yürürlüğe giren yeni yasalar hakkında bilgi verilmesi açısından, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik ilke ve yöntemlerini belirleme usul ve şartlarının neler olacağı amaçlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2

  Bu yönerge CMK 149. 150. ve 234. maddelerine göre görevlendirilecek müdafii ve vekillerin avukatların çalışma esaslarını, müdafilerin görevlendirilme esaslarını, müdafi atama sistemi işlemlerinin yürütülmesi, müdafii olarak görevlendirilen avukatların ücret ve giderlerinin ödenmesi, müdafilik görevi ile ilgili eğitim seminerlerinin planlanmasını, Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK komisyonu ve bu komisyonun çalışma esaslarını kapsamaktadır.

  Yetki

  Madde 3

  İlgili birimlerden gelen talepler çerçevesinde müdafii veya vekil tayin yetkisi Osmaniye Barosu'na aittir. CMK Komisyonu Baro adına müdafii tayin işlemini gerçekleştirir. Osmaniye Barosu bu yetkisini Osmaniye ili sınırları içerisinde ilçeleri de kapsayacak şekilde kullanır.

 • İKİNCİ BÖLÜM

  CMK Komisyonunun Tanımı ve İşlevi

  Madde 4

  Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş müdafii ve vekil atama yetki ve görevlerini, Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu adına yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde kullanır. Müdafii ve vekillerin; gönüllü avukatlar arasında adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak atanması, yasa ve yönetmeliklerde düzenlenen ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesi görevlerini, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek yerine getirir.

  CMK Komisyonunun Organları

  Madde 5

  CMK Komisyon Başkanı, CMK Başkan Vekili, CMK Komisyon Sekreteri ve üyelerden oluşur. CMK Komisyonu üyeleri Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Komisyon asıl ve yedek üye sayısını, Baro yönetim kurulu belirler. Komisyon üyelerinin CMK gönüllü avukat listesinde kayıt olması şarttır. Komisyon 3 (ÜÇ) ayda bir toplanır.

  CMK Komisyonunun Görevleri

  Madde 6

  CMK Komisyonu aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:

  • Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak.
  • CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak.
  • Hukuka, Avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Komisyonu iç yönergesine aykırı davranan gönüllü avukat ve CMK personelleri hakkında inceleme yaparak, gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Baro yönetim kuruluna öneride bulunmak.
  • Müdafii olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini ve sertifika programlarını Baro Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek.
  • Gönüllü avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.
  • CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak.
  • Gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak.
  • CMK listelerinde görev alan gönüllü avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulu'ndan destek istemek.
  • Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu'na sunulacak raporlar içeriği hakkında karar vermek.
  • Osmaniye Barosu CMK komisyonunun görev ve çalışma alanında olan ve aynı zamanda Osmaniye Barosu bünyesinde kurulan Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Avukat Hakları İzleme Komisyonu diğer komisyonların çalışma alanlarında olan konularda bu komisyonlara bilgi ve çalışmalarında destek vermek.
  • Müdafii yaptırım sicil dosyalarına kayıt olacak bilgileri ve bu konuda uygulama içerisinde ortaya çıkan gerekli olan sicil defterlerinin düzenli bir şekilde tutulmasına karar vermek.
  • C.M.K. uygulamasında Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek.
  • Otomatik müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Baro yönetimine öneriler sunmak.

  CMK Komisyon Başkanının Görev ve Yetkileri

  Madde 7

  Komisyon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

  • Baro Yönetim Kurulu'na CMK komisyonunun faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek.
  • Müdafii tayin taleplerinin, gönüllü avukat listesindeki avukatlar arasında eşit ücret alabilecek şekilde dağılımını sağlamak için gerekli önlemleri komisyona önermek,
  • Yönetmelikte yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan müdafilerin ödeme taleplerini reddetmeyi komisyona önermek.
  • CMK Komisyonunun ve CMK işlemlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını komisyona önermek.
  • Yönetmelikte yer alan hususlara ve Avukatlık Kanunu ile Meslek Kurallarına aykırı davranan müdafiiler hakkında işlem yapılması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
  • Baro yönetim Kurulu ile Komisyon arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Baro Yönetim Kurulunun aldığı kararları CMK komisyonuna aktarmak.
  • Gönüllü Avukatların mesleki hizmetleri karşılığı Baro Yönetimince yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda CMK komisyonunda yapılacak çalışmaları denetlemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek.
  • CMK komisyonunda çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için, Komisyon Başkan Vekili ve Komisyon Sekreteri ile birlikte çalışmalar yapmak, önlemler almak, yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan gönüllü avukatlara yardımcı olmak ve aksaklığın çözümü hususunda Komisyonun karar alması için gerekli girişimlerde bulunmak
  • Komisyon üyeliği sona eren komisyon üyesinin ismini ve yerini alan yedek üyenin ismini Baro Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek
  • Müdafii yaptırım sicil dosyaları ve buna bağlı kayıt defterleri bizzat komisyon başkanı tarafından düzenlenip, imzalanır.
  • Baro Yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

  CMK Komisyon Başkan Vekillerinin Görevleri

  Madde 8

  C.M.K. Komisyonu Başkanı vekili, Komisyon Başkanını görev yapmasına yardımcı olur, süreli yokluğunda komisyon başkanını görevlerini yerine getirir, komisyon başkanı ve komisyon sekreteri ile birlikte CMK hizmetlerinin aksamaması için çalışmalar yapar, önlemler alır. Komisyon Başkanının yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık yapar.

  CMK Komisyon Sekreterinin Görevleri

  Madde 9

  CMK Komisyon Sekreteri, Komisyon başkanı ile birlikte komisyon gündemini, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli dosyaların ve belgelerin hazırlanmasını sağlar ve toplantı tutanağını tutar. Komisyon toplantısında alınan kararları karar defterine yazar. Tüm kayıt ve belgelerin Baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağlamakla yükümlüdür. CMK Komisyonu tarafından yapılacak yazışmaları hazırlayarak Komisyon Başkanına sunar.

  CMK Komisyon Üyelerinin Görevleri

  Madde 10

  C.M.K komisyonu üyeleri, komisyon başkanı ve sekreteri tarafından belirlenen, olağan ve olağanüstü toplantılara katılır, komisyonun araştırması gereken konuları, komisyon üyesi olarak gördükleri sorunları komisyon gündemine sunarak, yasal çözüm yolları hakkında komisyonun karar almasını sağlamak komisyon üyesinin başlıca görevidir.

  Komisyon üyeleri toplantıya katılmayacaklarında mazeretlerini komisyon başkanı veya sekreterine yazılı olarak bildirirler.

  Üç kez üst üste toplantılara mazeretsiz olarak katılmayan komisyon üyesinin üyeliği karar alınmasına gerek olmaksızın sona erer.

  CMK Çalışma Bölgeleri

  Madde 11

  Osmaniye Barosuna bağlı olan ilçelerin, her biri adli ve idari yetki sınırları farklı olması nedeniyle ayrı bir çalışma bölgesi sayılır. Osmaniye Barosuna bağlı C.M.K Komisyonun kararları aynı zamanda bu çalışma bölgelerinde bulunan müdafii listesindeki avukatları da bağlar.

  İlçe CMK Komisyonu ve Görevleri

  Madde 12

  Bir çalışma bölgesindeki veya en yakın çalışma bölgelerindeki avukatlarla birlikte oluşan müdafii listesinde 10' dan fazla müdafii avukat var ise bu çalışma bölgesinde bir ilçe CM.K. komisyonu kurulabilir. İlçe C.M.K komisyonun yetki ve sorumlulukları ilçe komisyonunun belirlemiş bulunduğu müdafii listesindeki avukatların bulunduğu ilçeler ile sınırlıdır.

  Bir çalışma bölgesinde 10' dan az müdafii olacak avukatın bulunması halinde, bu çalışma bölgesindeki müdafii listelerinde bulunan avukatlar kendisine en yakın çalışma bölgesindeki müdafii listelerine adlarını yazdırabilirler.

  İlçe C.M.K komisyonu başkanı, Merkez C.M.K.komisyonu başkanı ve C.M.K' dan sorumlu Baro Yönetim kurulu üyesi ile ilişkileri, nöbet listelerinin hazırlanması, OCAS listesiyle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, sorunlarının çözümlenmesi ve Merkezle kurulacak diğer ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.

  İlçede C.M.K Komisyonunu olmaması halinde, ilçedeki müdafii listeleri Merkez C.M.K komisyonu tarafından, o ilçedeki Baro Temsilcisi veya bunun dışında ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek İlçe CMK temsilcisi aracılığı ile de alabilir. Baro temsilcisi aynı zamanda CMK temsilcisi de olabilir.

  İlçe C.M.K komisyonu başkanının, merkez C.M.K komisyon başkanı ve C.M.K komisyonundan sorumlu Baro Yönetim kurul üyesi ile birlikte uygulamadaki birliği sağlama amacıyla ayda bir kere toplantı yapması zorunludur.

  İlçe C.M.K listelerinde görev alan müdafilerin takip ettikleri dosyaların Osmaniye Merkez ya da başka bir yere gönderilmesi halinde görevleri sona erer. Dosyanın gönderildiği yerde yeni müdafii ataması yapılması için bu durum ilgili müdafii tarafından Osmaniye Merkez C.M.K Tevzi Bürosuna bildirilir. Görevi sona erdiği halde dosyayı takip eden ve tarafına ödeme yapılmasını isteyen ilçe C.M.K listelerinde görevli müdafilere bu yönerge kapsamındaki yaptırımlar uygulanır ve ödeme talepleri ret olunur.

  İlçe C.M.K komisyon başkanı toplantının yeri ve zamanını diğer katılanlara bildirir.

  CMK Eğitim Seminerleri ve Sertifika Programları

  Madde 13

  C.M.K müdafilik sisteminde yer alan avukatların, uygulamada birlik, mesleki dayanışma, birbirleri ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan seminerlere katılmaları ve sertifika almaları zorunludur. Sertifikası olmayan avukatların C.M.K listelerine kayıt talebi 6 ay içerisinde sertifikalarını getirmek koşulu ile kabul edilecektir.

  Ancak seminer düzenlendikten sonra ruhsat almış avukatlar ve yeni bir seminer düzenlenene kadar veya Bölge Barolarının ( Adana, Mersin,Kahramanmaraş,Hatay,Gaziantep ) seminerlerine katılarak sertifika almaları sağlanacaktır.Söz konusu seminer tarihlerine kadar sertifikasız olarak C.M.K listelerine geçici kaydı yapılabilecektir. Söz konusu geçici kayıt ruhsat tarihinden itibaren 6(Altı) ay içinde kesin kayda dönüşmek zorundadır. Kesin kayıt işlemini yapmayan veya sertifika sunmayan avukat C.M.K listesinden silinecektir.

  Başka barodan nakil gelen avukatlar 6 ay içinde sertifika getirmeleri istenecek, bu süre zarfında sertifika ibraz edemiyorsa, C.M.K listesine kaydı silinecektir.. Nakil gelen avukat nakil tarihinden itibaren Osmaniye Barosunca düzenlenecek semineri yahut çevre baroların (Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep) seminerlerine katılarak sertifika almaları sağlanacaktır.

  C.M.K Komisyonu gerekli gördüğü zorunlu müdafilik sistemi ile ilgili olan konularda ve gerekli gördüğü diğer konularda Osmaniye Barosunun diğer Komisyonlarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitim seminerleri düzenleme kararı alabilir.

  Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerin idaresi, konuşmacıların tayin ve tespiti, bilim adamlarıyla diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılımlarının sağlanması C.M.K Komisyonun, Baro başkanlığına önerisi üzerine Baro Yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  CMK Komisyonu Görevlendirme Esasları

  Madde 14

  C.M.K komisyonu Osmaniye Barosunun görevlendirdiği C.M.K Tevzi Bürosu Personeli ile koordineli çalışır. C.M.K eğitim seminerlerini tamamlamış gönüllü avukatlar arasından, Mahkemelerden, Savcılıklardan ve Kolluk kuvvetlerinden yazı, telefon, faks ve OCAS (Otomatik atama sistemi) yoluyla gelen müdafii taleplerini eşitlik ilkesi çerçevesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde dağıtımını yapar.

  • Görevlendirmeler, sözleşmeyle uygulamaya 24.12.2013 tarihinde geçilmiş olan OCAS Sistemi tarafından yapılır.
  • Avukat, görevlendirmelerde yer ve görev ayrımı yapamaz.
  • İlçelerde görevli avukatlar davanın Osmaniye Merkez veya başka il ve ilçeye gönderilmesi halinde, bu davaları takip edemezler. Bu davalar gönderildiği yerdeki C.M.K listelerindeki gönüllü avukatlara verilir. Bu durumlarda görevli avukatlar durumu C.M.K Tevzi Bürosuna yazılı olarak bildirir.
  • Sisteme yeni dahil olan gönüllüler listenin başvuru zamanındaki ortalama puandan kayıt puanı alarak başlarlar.
  • Şüpheli veya sanıklar arasında menfaat çatışmasının ortaya çıkması halinde, görevlendirilen avukat durumu derhal C.M.K Tevzi Bürosuna bildirmek zorundadır. Bu durumlarda ilçelerde görevlendirilecek gönüllü avukatın bulunmaması halinde bunlara en yakın ilçeden veya merkezden avukat görevlendirilir.
  • OCAS tarafından Hazırlık aşamasında (Emniyet, Sorgu, Karakol, Savcılık) görevlendirilen müdafii; kabul etmiş olduğu göreve sadece kendisi girebilir, ilgili göreve bir başka müdafii hiçbir şekilde görevi ifa edemez. Kovuşturma evresinde ise bir defa yetkili kılacağı avukat görevlendirilebilir. Aksi takdirde C.M.K iç yönergesinin 6. Bölümünde yer alan yaptırımlara ilişkin hususlar uygulanır.
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Müdafii

  Madde 15

  Osmaniye Barosu C.M.K Komisyonun düzenlediği eğitim seminerlerine katılıp sertifikalarını alan Osmaniye Barosuna kayıtlı avukatların Baro Başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde müdafilik sisteminde görev alabilirler.

  Müdafinin Görev Aldığı İşleri Yaparken Uyması Gereken Kuralları

  Madde 16

  CMK Gönüllü Müdafilik Listesinde Yer Alan Avukatlar

  • Müdafii olarak atandığı şüpheli ile mutlaka kimsenin duymayacağı bir ortamda görüştükten sonra ifadesinin alınmasını sağlamalı,
  • Müdafii görevli olarak kolluğa gitmiş ise, şüphelinin (yakalanın kişinin veya sanığın) kollukta bulunan gözaltı defterindeki kayıtlarını incelemeli
  • Müdafisi olarak görevlendirildiği kişiye, fiilen gözaltına alınma zamanını(yakalanma zamanını), yakınlarına haber verilip-verilmediğini, kendisinin müdafii olarak gelmeden önce herhangi bir belgenin imzalatılıp imza/atılmadığını, nerede ve nasıl yakalandığını, yakalanma koşullarını, yakalanma esnasında ve sonrasında kötü muamele görüp-görmediğini müdafisi olduğu kişiye sormak zorunda olup, gerekirse bu hususu belgelendirme (şerh, tutanak v.s.) yoluna gitmeli. Bu hususlardaki belgenin örneğini C.M.K Tevzi Bürosuna vermeli
  • Müdafisi olduğu şüpheli savcı tarafından serbest bırakılır ise onunla birlikte adliyeden çıkmalı, şüpheliyi kesinlikle kolluk görevlilerine teslim etmemeli,
  • Şüphelinin adli tıp raporları sağlam görülmesine rağmen şüpheli veya sanıkta gözle görülür darp izleri varsa savcının huzurunda adli tıp raporuna itiraz etmeli ve bu hususu beyanına geçirmeli, gerekiyor ise yeniden Adli Tıp raporu aldırmak, bu hususu şüphelinin onayını alarak, Osmaniye Barosu İnsan Hakları Komisyonuna ve şüpheli 18 yaşından küçük ise Osmaniye Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna da bir yazı ile bildirmeli,
  • Şüphelinin tutuklanması için sorgu mahkemesine sevk edilmesi halinde kolluk görevlilerinin duruşma salonuna girmesini önlemeli,
  • Şüphelinin kollukta üstlendiği fakat işlemediğini beyan ettiği filler ile ilgili, yer gösterme tutanaklarına itiraz etmeli,
  • Mahkeme aşamasında görev alan müdafiiler temyiz aşaması olan Yargıtay veya istinaf mahkemelerin vereceği kararın kesinleşmesine kadar takip etmek zorunda olduğunu bilmeli.
  • Müdafii, kollukta 18 yaşından küçüğün ifadesinin alınmak istenmesi halinde bu şüphelinin ifadesinin savcı tarafından alınacağını, ilgili kolluğun amirine bildirmeli, ifadenin alınmasını engelleyemiyor ise şüpheliye susma hakkını kullandırmalı ve ifade tutanağını imzalamaktan imtina etmeli ve durumu nöbetçi savcıya bildirmeli
  • Müdafii hukuki yardımda bulunduğu kişinin lehine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda kendisine verilen görevleri de yapmak zorunda olduğunu bilmeli
  • C.M.K listesinde görev alan avukatların bu yönergenin kendilerine yüklemiş bulunduğu görev ve sorumlulukları yanında, diğer yasalar ve yönetmeliklerde düzenlenen avukatlık mesleği ile ilgili görevleri usulüne uygun avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir şekilde yerine getirmemeleri halinde fiilleri nedeniyle aynı zamanda bağlı bulunduğu Osmaniye Barosu tarafından resen disiplin soruşturması yapılacağını bilmeli.

  Müdafiilerin Yükümlülükleri

  Madde 17

  Müdafiiler; C.M.K Komisyonu tarafından düzenlenen listelerde yer almakla

  • Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime en geç yarım saat içinde ulaşmak ve kendilerine verilen görevleri sonuna kadar yerine getirmekle.
  • Yapmış oldukları göreve ilişkin bilgileri beyan etmek için, göreve ve ödemeye uygun talep formlarını belgeleriyle birlikte eksiksiz ve hatasız olarak C.M.K Tevzi Bürosuna teslim etmekle, ücret talep formlarındaki bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan, gereksiz ya da fazla ödemeyi iade etmekle.
  • Yürürlükteki yasalara uygun görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal C.M.K Tevzi Bürosuna yazılı olarak bildirmekle.
  • Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, yeni esas numarasını alan davayı da takip etmekle ve durumu C.M.K Tevzi Bürosuna bildirmekle.
  • Mahkemece, yetkisizlik, görevsizlik ve birleştirme kararı verilmesi durumunda davayı gönderildiği mahkemede takip etmek, yeni mahkemenin adını, dosya numarasını, duruşma gününü C.M.K Tevzi Bürosuna yazılı olarak bildirmekle,
  • Görevlendirme hangi aşamada olursa olsun, şüpheli veya sanıkla ön görüşme yapmak, dosya tutmak, belge asıllarını saklamak, bilgileri talep formuna ve raporlarına yazmakla.
  • Uygulama mercilerinde, hazırlık veya son soruşturma aşamasında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre ifade, kimlik tespiti ve sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak ve C.M.K Tevzi Bürosuna yazılı olarak bildirmekle.
  • İstekli avukatlar iş, ev ve cep telefonlarını ve bu telefonlarda sonradan oluşan değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren on gün içerisinde C.M.K Tevzi Bürosuna bildirmekle.
  • C.M.K gönüllü müdafilik listelerinden kendi istekleri ile ayrılan müdafii ve vekiller istifa tarihlerinden itibaren 3 (üç) ay süreyle yeniden listelere dahil edilmezler.
  • Yükümlüklerini yerine getirmeyen müdafiiler C.M.K komisyonunun kararı ile listeden çıkarılabilirler.

  Müdafilik Görevinin Sona Ermesi

  Madde 18

  Müdafiinin görevi aşağıdaki hallerde sona erer.

  • Soruşturma aşamasında, atanan müdafiinin görevi şüphelinin kendisine avukat görevlendirmesi ile kovuşturmanın her aşamasında sanığın kendisine vekaletli bir avukat görevlendirmesi yada kararın kesinleşmesi ile sona erer.
  • Soruşturmanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla sanık için görevlendirilen müdafiinin görevi sanıklar arasında menfaat çatışması çıkması halinde menfaat çatışması ortaya çıkan sanıklar için sona erer. Durum derhal C.M.K Tevzi Bürosuna yazılı olarak, ivedi durumlarda sözlü olarak bildirilir ve müdafii yeni görevlendirmeye kadar hukuki yardıma devam eder.
  • Değişik zamanlarda kolluk aşamasında birden fazla suç dosyası bulunan şüpheli ile ilgili dosyalar için birden fazla avukat görevlendirilmesi halinde Savcılık aşamasında birleştirilen dosyanın ilk avukatının görevi devam eder. Diğer avukat ya da avukatların görevleri suç dosyası tek hazırlık dosyasında birleştirilmesi ile son bulur.
  • Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen müdafii bu durumu derhal yazılı olarak C.M.K Tevzi Bürosuna bildirir, bu bildirimler dava ile ilgili bilgileri çekilme gerekçelerini, duruşma tutanaklarını ve sonraki duruşma gününü içerir. İstek konusunda C.M.K Komisyonu kararını verinceye kadar müdafiinin sorumluluğu devam eder.
  • Davanın yetkisizlik veya başka herhangi bir nedenli müdafiinin görevli olduğu il veya ilçe dışında bir il veya ilçeye nakli halinde görev sona erer.
  • Birleştirme durumunda birleştirme kararı ile esası kapanan dosyadaki müdafilerin görevi sona erer. Birleştirilen diğer dosyadaki görevleri devam eder.
  • Her hangi bir sebeple müdafii listesinden çıkan müdafiinin son soruşturma aşamasındaki görevi:

  1-Osmaniye dışına taşınmış olması, kaydının Baro sicilinden silinmiş olması, belgelendirmek kaydı ile ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışamaması gibi hallerde tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki müdafii derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri Mahkeme adı, sanığın kimlik bilgileri ve dosya numarası gibi gerekli tüm bilgileri C.M.K Tevzi Bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

  2-Bunun dışındaki müdafilerin görevi, görevlendirmiş oldukları davalarda karar kesinleşinceye kadar devam eder.

  Haklı bir neden olmaksızın görevi bırakan müdafii o görev nedeniyle yapılan ödemeleri iade eder. Avukatlık kanunu uyarınca çekilmenin bildirildiği tarihten itibaren on beş gün süre ile müdafiinin sorumluluğu devam eder.

  Müdafi Ücreti

  Madde 19

  Müdafiin görev nedeniyle alacağı ücretler ve bu görev nedeniyle yaptığı veya yapacağı kaçınılmaz olan giderler, T.B.B' nin genelgeleri ve bu hususta Osmaniye Barosu yönetim kurulunun kararları dikkate alınarak ödenir.

  Müdafiinin ücreti, C.M.K Tevzi Bürosu tarafından kontrol edilen evraklar Savcılık ve Defterdarlık incelenmesinin ardından ilgili müdafii ve vekilden alınan muvaffakiyet ile Baro tarafından ödenir. C.M.K. Komisyon Başkanının onayı ile Baro Başkanlığına gönderilen Ücret ödeme talepleri, geciktirilmeksizin Baro Başkanlığınca ödenir. Ödeme yöntemini Osmaniye Barosu Başkanlığı tarafından belirlenir. Ücret tarifesine göre:

  • İddianame kabul kararı ile veya kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi ile
   • Emniyet birimlerindeki görevlendirmelerde, dava açılana kadar her sanık ve her ceraim için müdafiye ayrı hazırlık ücreti.
   • Sadece Cumhuriyet Savcılığı görevlendirmelerde, dava açılana kadar her sanık ve her hazırlık dosyası için müdafiye ayrı bir hazırlık ücreti.
   • Sadece Sorgu Hâkimliklerinde görevlendirmelerde, her sanık ve sorgu dosyası için müdafiye ayrı bir hazırlık ücreti.
  • Mahkeme görevlendirmelerinde müdafiye, aynı dava dosyasında görev yaptığı her sanık için ayrı ait olduğu mahkeme ücreti.
  • Kararın temyizi müdafii tarafından duruşmalı olarak istenmişse, duruşmaya katılmak üzere Ankara Barosundan bir müdafii için dosya örneğinin çıkartılarak Ankara Barosuna gönderilmesine.
  • Temyizin istinaf Mahkemelerinde olması halinde müdafiye ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecek ise ne şekilde ücret ödeneceği hususunda Türkiye Barolar birliğinin genelgeleri uygulanır.
  • Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, müdafiin görevi karar kesinleşinceye kadar devam ettiğinden yeni ücret talep edemez.
  • Yargı yerlerince talimatla yapılan işlerde, müdafiye girilen mahkemenin yarı oranında belirlenen ücret ödenir.
  • Görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme, davanın nakli gibi nedenlerle davanın esastan karara bağlanmaması halinde müdafiye ücreti tam olarak ödenir.
  • Müdafii, sanık tarafından kendisinin yerine vekaletli avukat atanmış olması halinde görevi sona erdiğinden, duruşma zaptına zorunlu müdafinin hazır olduğu geçirilirse kendisine tam ücret ödenir.
  • Dosyaların birleşmesi halinde birleştirilen dosyadaki müdafiye mahkeme ücretinin yarısı ödenir.
  • Ceza kararnamesine itiraza görevlendirilen müdafiye kararı veren mahkemede müdafiye ödenen ücret ödenir.
  • İcra ceza mahkemelerindeki görevlendirme için tarifede Sulh Ceza ücreti, Askeri Mahkemeler için yapılan görevlendirmelere Asliye ceza ücreti, Askeri Yüksek Mahkemeleri için yapılan görevlendirmelere ise Ağır ceza ücreti, Çocuk Mahkemelerindeki görevlendirmelerde Asliye Ceza ücreti ödenir.
  • Müdafiinin duruşmaya mazeretli olarak katılamadığı durumlarda, Mahkemenin talebi üzerine katılamayan müdafiinin yerine sadece o oturum için görevlendirilen müdafiye hazırlık aşamasındaki ücret ödenir.
  • Sistemden kesin olarak çıkarılan gönüllü avukatın takibindeki iş için takibe devam edecek müdafiye hangi aşamasında olursa olsun o iş için tarifeye uygun ücret ödenir.
  • Sadece temyiz aşaması için görevlendirilen müdafiye kararı veren Mahkemeye ait ücret ödenir.
  • Sadece Yargılamanın yenilenmesi için görevlendirilen avukata başvurusu üzerine kararı veren mahkemeye ait ücret ödenir, yargılamanın yenilenmesinin kabulü halinde başvuruyu yapan avukata yeni bir ücret ödenmez.
  • Yönergeye aykırı davranış nedeniyle ücretinin ödenmemesine karar verilen gönüllünün sadece masrafı ödenir.
  • Bu hükümlerin dışında mevzuat ve genelgelerde yapılabilecek değişikliklere göre ödeme düzeni Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu kararı ile yönetmelikte yapılacak değişiklik ile gerçekleşir.

  Müdafilerin Masraf / Giderleri

  Madde 20

  Müdafilere, bir müdafii görevi verilmesi ile birlikte yaptıkları masraf ve giderler;

  Görevleri tamamlana kadar yapacakları kaçınılmaz olan fakat henüz yapılmayan masraf ve gider kalemlerini müdafii, görevlendirme ile birlikte hak kazanır. Avukatlık Kanunu 173/2 maddesine göre (masraf avansı olarak) müdafilere talep formaları düzenleyip istemeleri halinde ödenir.

  a) Objektif olarak yapılacağı kabul edilen masraf kalemlerinin, her kalem masrafın birim fiyatının ne olduğu, müdafiden bu kalemler karşılığı olan masraf belgesi veya fatura ibrazının istenip istenmeyeceği Baro Yönetim Kurulunun bu hususta alacağı karara bağlıdır.

  (Av. Kanunu Madde 173 - Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.

  Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerektir. Avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine sözleşme yapılabilir.)

  b) Baro Yönetim Kurulu bu hususta alacağı kararı, C.M.K müdafii listesinde bulunan tüm avukatlara uygulanması yönünde de alabilir.

  Ücret ve Giderin Ödenmesi Usulü/Onaylanması

  Madde 21

  Müdafiiler, görevleriyle ilgili ücret ve yapmış bulundukları masraf talep formlarını gerekli belgelerle birlikte C.M.K Tevzi Bürosuna sunarlar.

  Müdafiiler tarafından düzenlenen raporlar C.M.K Tevzi Bürosu tarafından incelenir. İnceleme sırasında eksiklik bulunan raporlar müdafilere tamamlattırılır. Süresi içerisinde verilen ve incelenerek uygun bulunan evraklar C.M.K Komisyon Başkanınca imzalanarak onayı yapılır. Ücretler ve masraflara ilişkin ödemeler, Baro Başkanlığının C.M.K ücretlerinin ödenmesi gereken zaman ve tarihte ödenmesi için, ödemesi yapılmak üzere, Baro Başkanlığına liste halinde sunulur.

  Müdafii Avukat Tarafından CMK Bürosuna Teslim Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler

  Madde 22

  A-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 188/1. maddesine göre müdafiiler duruşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle, yerlerine tek celse görevlendirilecek müdafilerin zaman kaybedilmeden duruşmaya katılmasının sağlanması ve tek celse girecek müdafiinin dava hakkına bilgisi olması açısından, duruşmaya mesleki mazeret bildirecek müdafilerin bu mazeretlerini ve müdafisi oldukları sanığın kendilerinde bulunan dosyaların en az duruşmadan 24 saat önce C.M.K Tevzi Bürosuna vermek zorundadırlar.

  B-Hazırlık aşamasına katılan ve görevi tamamlayan müdafiinin dolduracağı forma.

  • İfade/kimlik tespit tutanağını, savcılık sorgusu ifade zaptının bir örneğini vermek.
  • Karakol adı ve suç /adli sayı numarasını, savcılık hazırlık numarasını ile varsa sorgu numarasını yazmak.
  • Temyiz, yargılamanın yenilenmesi ya da ceza kararnamesine itiraz için görevlendirilen gönüllü avukat, Hâkim tarafından havale edilmiş dilekçe fotokopisini ve C.M.K Tevzi Bürosu tarafından istenecek diğer belgeleri, ücret talep formu ile birlikte vermek, varsa masraf makbuzlarını da eklemek, ücret talep formunu ve görev raporunu eksiksiz doldurmak zorundadır.

  C-Şüphelinin ifadesine, sadece savcılık veya sorgu aşamasına katılan müdafiinin hazırlık numarası yanında karakolun suç ya da adli sayı numarası ile kolluk bilgilerinin de görev raporuna yazması gerekmektedir.

  D-Mahkeme aşamasında müdafii katıldığını belgeleyen duruşma zaptının bir örneğini görevlendirme yazısını ya da hazırlık aşamasında Savcılık/Sorgu ifadesi varsa bu ifade zaptının bir örneğini, savcılıkça ifade alınmamışsa kolluk ifade/kimlik tespiti zaptını bir örneğini eklemek, mahkeme adı ve dosya numarasının yanında karakol ve savcılık numarasını yazmak ve ücret talep formunda sorulan tüm sorulara cevap vermek zorundadır.

  E-Hazırlık aşamasında ya da son soruşturma aşamasında görevlendirilen müdafii, varsa eksik bilgileri hemen Tevzii Görevlisine bildirip eksiklikleri tamamlatmak zorundadır.

  F-Bu belge ve bilgilerde CMK Komisyonun Baro Başkanlığına vereceği raporla, Baro yönetim kurulu tarafından verilecek bir kararla gerekli değişiklikleri yapabilir.

  Ücret Ödenmeyecek Haller

  Madde 23
  • Gönüllü müdafii avukat listesinde yer almayan müdafiye,
  • Eksik bilgi ve belge sunan müdafilerin ücretleri,(eksiklikler tamamlanıncaya kadar)
  • Baro tarafından görevlendirilmesi yapılmayan işleri yapan müdafilere,
  • 18 yaşından küçüğe, kolluk biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiye,
  • Müdafii olarak görev almasına rağmen, sonradan vekâlet alarak görevlendirildiği davayı takip eden müdafiye,
  • Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle C.M.K Komisyonunca ücret ödenmeme yolunda karar verilen müdafilere,
  • C.M.K listesinden çıkarılan müdafii avukata, çıkarma kararından itibaren
  • 12 yaşından küçüğe herhangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiye,
  • Görevlendirildiği şüpheli, sanık ve dosya dışında görev alan müdafiye,
  • Hukuka aykırı herhangi bir işleme katılan müdafiye,
  • Ücret talep formunu ve görev belgelerini C.M.K Tevzi Bürosuna teslim etmeyen müdafiye,
   Ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, hata en ödenen ücret Baro Başkanlığı tarafından geri istenir.
 • BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yaptırımlar

  Madde 24

  CMK listelerinde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden, Yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davranan, C.M.K Komisyonu veya Yönetim Kurulu kararlarına uymayan müdafiiler hakkında, Avukatlık Yasası, Avukatlık Meslek Kurallarında belirtilen yaptırımlar yanında ve bu yönergede belirtilen UYARMA ve İHTAR, HAZIRLIK GÜNDÜZ, GECE VE MAHKEME GÖREVLERİ İÇİN 100 CEZA PUANI, TEKERRÜR HALİNDE 200 CEZA PUANI, ve SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARMA yaptırımları uygulanır.

  Yaptırım uygulanması gereken eylemin C.M.K Yönetmeliğinin 25, 26, 27 ve 28. maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumunda en yakın eyleme ilişkin yaptırım uygulanır.

  Uyarma İhtar

  Madde 25

  Uyarma ve ihtar, gönüllü avukatın, müdafilik veya C.M.K kurullarındaki görevi nedeniyle, C.M.K komisyonu kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sistemi aksatan gönüllü avukatlara aşağıdaki hallerde uyarma yaptırımı uygulanır. İstekli avukatın uyarma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

  • Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmeme,
  • Duruşmaların mazeretsiz olarak takip edilmeyip, sonradan takip edilerek o işe ait ücretin istenmesi,
  • Görevlendirilmediği halde göreve gitme,
  • Görevlendirildiği yerde ve görevlendirildiği iş dışında kişi ve iş sayısı itibariyle başka işlere bakma ve bu işlere ilişkin ödeme talebinde bulunulması halinde
  • 18 yaşından küçüğe kolluk birimlerinde kimlik tespiti dışında işlem yaptırma,
  • Eylemin ağırlığına göre Yönetmelik, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranış,
  • OCAS nöbet sisteminde görevi kabul ettiği halde göreve C.M.K Komisyonu tarafından belirlenen makul süreler içinde gitmemesi veya hiç gitmemesi ve bu durumu C.M.K Tevzi Bürosuna bildirmemesi

  Ceza Puanı

  Madde 26

  Ceza puanı; gönüllü avukatın, müdafilik veya C.M.K kurullarındaki görevi nedeniyle, C.M.K Komisyonu kararı ile 24. Maddeye göre hazırlık gece, hazırlık gündüz veya mahkeme görevleri için 100, tekerrürü halinde 200 ceza puanı eklenmesi olup, sistemi aksatan avukatlara aşağıda yazılı hallerde ceza puanı cezası uygulanır. Avukatın ceza puanı kararına karşı itirazı üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

        a) OCAS nöbet sisteminde görevi kabul ettiği halde göreve yönergede verilen süre içinde gitmemesi veya hiç gitmemesi ve bu durumu C.M.K Tevzi Bürosuna bildirmemesi halinde

        b) Ücreti alınan dosya için bir defa da olsa mükerrer ücret talebinde bulunması,

        c) Müdafii olarak görevlendirildiği dosyanın bütün aşamalarında ücretli ya da ücretsiz olarak vekaletle devam etmesi,

        d) Eylemin ağırlığına göre Yönetmelik, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranması,

        e) OCAS nöbet sistemindeki görevlendirilmelerde mazeretsiz olarak 3 AY HİÇBİR GÖREVİ KABUL ETMEMİŞ OLAN GÖNÜLLÜ AVUKAT CMK nöbet listesindeki avukat puanlarının en                düşük ve en yüksek puan ortalaması baz alınarak cezai puan siciline işlenecek, görev almama durumu 1 yıl içerisinde tekerrür ettiği taktirde nöbet sistemindeki arama                          listesinden 1 yıl süre ile çıkarılacaktır. İstemi halinde süre sonunda kaydı yapılabilecektir.(Bu fıkra (e) Baro Yönetim Kurulunun 22.05.2019 tarih ve 2019/93 sayılı kararı ile                iptal edilmiştir.)

        f) 18 yaşından küçüğe herhangi bir KOLLUK biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptırılması,

        g) 28.maddedeki uyarma cezasına ilişkin 3 defa ceza alan müdafiiler

Madde 27

Ceza puanı almış olan müdafiye başkaca işlem yapılmaz ancak müdafii daha önce verilen işleri takip eder.

Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma

Madde 28

Sistemden kesin olarak çıkarma; gönüllü avukatın, müdafilik veya C.M.K kurullarındaki görevi nedeni ile C.M.K Komisyonun kararı ile sistemden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır. Avukatın sistemden kesin çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim kurulunun verdiği karar kesindir.

Gönüllü avukat listesinde yer alanlardan;

 • İlk uyarı tarihinden başlamak üzere, bir yıl içinde aynı eylemden dolayı üç kez uyarılanlar,
 • Sistemden ilk 2 ceza puanı almasından itibaren bir yıl içinde üçüncü kez aynı cezayı alanlar,
 • Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilenler,
 • Tevzii, evrak ve dosya inceleme görevlilerinin görevlerini kötüye kullanması nedeniyle maddi zararın ortaya çıkması halinde,
 • Eylemin ağırlığına göre Yönerge, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davrananlar,
 • Tevzii, evrak inceleme ve dosya inceleme görevlilerinin, kasıtlı ve hak kaybına neden olan yasalara ve yönetmeliğe aykırı eylemlerinin alışkanlık haline getirilmesi,
 • İstekli avukatın Avukatlık yasasına göre disiplin cezası gerektiren eylemleri,
Madde 29

Gönüllü avukat listesinden ve C.M.K Komisyonundan, C.M.K alt kurullarından kesin olarak çıkarılırlar 2 yıl geçmeden tekrar bu listede görev alamazlar.

İki yılın sonunda sisteme geri alınma Baro Yönetim Kurulu kararı ile olur.

İstekli avukat listesinden çıkarılan müdafilerin takip etmekte oldukları işlerle ilgili görevleri sona erer. Yasaya ve yönetmeliğe aykırı olarak yaptıkları işlere ilişkin olarak aldıkları ücreti bir hafta içinde iade ederler. Süresi içerisinde iade etmedikleri takdirde Baro Başkanlığınca yasal faizi ile birlikte kendilerinden tahsil edilmesi hususunda yasal girişimler başlatılabilir.

Listeden çıkarılan müdafii, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu C.M.K Tevzi Bürosuna yazılı olarak, kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde vermek zorundadır. Aksi takdirde C.M.K komisyon başkanı tarafından Avukatlık yasası hükümlerine göre Baro başkanlığınca disiplin soruşturması başlatılması için Baro başkanlığına bilgi verilir. Gönüllü avukatın yükümlülüğü yazılı raporunu C.M.K Tevzi Bürosuna verene kadar devam eder.

 • ALTINCI BÖLÜM

  CMK Ocas Uygulama Esasları

  Madde 30
  • OCAS sistemindeki atamalarda "Hazırlık gündüz" " Hazırlık gece" ve "Mahkeme" olarak 3 liste kullanılacaktır.
  • Hazırlık gündüz görevi saat 08:00 'de başlayıp saat 20:00 'de sona erecek olup, görev kabulünde hazırlık ücretinin %10 oranında her sene belirlenecek tam kabul puanı, ret, meşgul, ulaşılamama ve mazeret bildirme durumunda aynı oranda ret puanı olarak avukat puan siciline işlenecektir. Hazırlık gece görevi saat 20:00 'de başlayıp ertesi sabah saat 08:00'de sona erecek olup, saat 20:00 ile 08:00 arası görev kabulünde hazırlık ücretinin %5 oranında her sene belirlenecek tam kabul puanı, ret, meşgul, mazeret bildirme, ulaşılamama durumunda aynı oranda ret puanı olarak avukat puan siciline işlenecektir. Mahkeme görevinde gece gündüz ayırımı bulunmamaktadır.
  • Aranan telefonun meşgul veya ulaşılamama durumunda üç defa arama yapılacaktır. Görevi kabul etmek için 1 tuşuna, reddetmek için 0 tuşuna tekrar dinlemek için 3 tuşuna basmak gerekmekte olup farklı tuşa basıldığında "Hatalı Tuşlama" uyarısı ile görev reddedilmiş sayılacaktır. "Hatalı Tuşlama" uyarısı ile ilgili yapılacak itirazlarda OCAS kayıtları esas alınacaktır.
  • Kabul edilen mahkeme ve talimat görevleriyle ilgili C.M.K ücret tarifesi baz alınarak mahkemesine göre tam puan; görevin reddi, meşgul, hatalı tuşlama ve ulaşılamama durumlarında tam görev puanı avukatın puan siciline eklenecektir.
  • Cep telefonun kapalı olması durumunda operatörden telesekretere yapılacak olan kayıtlar geçersiz olup "hatalı tuşlama" uyarısı ile ret puanı uygulaması devam edecektir. Sistemin kendisinden kaynaklı "hata oluştu" uyarısını vermesi durumunda avukatın görev hakkı saklı olup görev puanı siciline işlenmeyecektir.
  • Görevi kabul ettiği halde makul süre içerisinde görev yerine gitmeyen müdafi "görevi ide etti" sayılacak ve tam puan alacaktır. Ayrıca birden fazla kez görev yerine gitmeyen müdafi hakkında 25. Madde uygulanacaktır.
  • Görevlendirmenin kabulü sonrası SMS gönderilmekte olup, operatör sistemdeki hatadan ve gecikmeden dolayı SMS'in gelmemesi veya geç gelmesi olasılığı bulunduğundan görevin kabulünden sonra eğer görev yeri ve saati anlaşılamadığı durumlarda ivedi olarak C.M.K Tevzi Bürosuna ulaşılması gerekecektir. Aksi halde göreve yarım saat içinde gidilmemesi durumunda görevi iade etme nedeniyle tam ceza puanı alınacaktır.
  • OCAS sisteminde 1 yıl içerisinde 90 gün boyu görev almayan avukat CMK listesinde kayıtlı olan avukat puanlarının en düşük ve en yüksek ortalaması baz alınarak cezai işlem puanı avukatın puan siciline işlenecektir.görev almama durumu tekerrür ettiği taktirde nöbet sistemindeki arama listesinden 1 yıl süre ile çıkarılacaktır.İstemi halinde bu süre sonunda kaydı yapılabilecektir.
  • Saat 24.00 ile ertesi sabah saat 08.00 arası görev kabulünde yürürlükteki C.M.K ücret tarifesinde görevlendirmeye ilişkin ücretin %10 oranında tam kabul puanı, ret, meşgul, ulaşılamama ve mazeret bildirme durumunda %5 ret puanı olarak avukat puan siciline işlenecektir.
  • Sıralamalar aynı puanlılar arasında küçük sicilden büyük sicile doğru sıralanmaktadır.
  • OCAS sistemi gerektiğinde karar alınarak istenilen tüm ilçelerde uygulanabilecektir. Her ilçenin puan listesi ayrı işleyecektir.

  Uygulama ve Yürürlük

  Madde 31

  Osmaniye Barosu C.M.K komisyonu tarafından, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun suçtan zarar gören mağdurlar için yapılan görevlendirilmelerde ZORUNLU MÜDAFİ olan avukatlar yönünden bu hususta ayrı bir düzenleme ve yönetmelik çıkarılana kadar bu C.M.K iç yönergesinin, zorunlu vekile ödenecek görevlendirme ücreti ve masraf hükümleri ayrı tutulmak üzere uygulanacaktır.

  Zorunlu vekile ödenecek, görev ücreti ve masrafları yönünden Türkiye Barolar Birliğinin bu hususta yapacağı düzenleme hükümleri ve kıstasları uygulanacaktır.

  Türkiye Barolar Birliğinin Zorunlu Vekil için yapacağı her türlü yönetmelik hükümleri de ayrıca uygulanacaktır.

  Madde 32

  İş bu C.M.K iç yönergesi Osmaniye Barosu, Yönetim Kurulu'nun …../…../ tarih ve …………..sayılı kararıyla …../……/ tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

  Madde 33

  Bu yönergenin hükümleri Osmaniye Barosu Başkanlığınca yürütülür.

BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR