KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Osmaniye Temsilcileri

 • bilgetosunbaslamis
  Av.Bilge TOSUN BAŞLAMIŞ

 

Kadirli İlçe Temsilcisi

 • EDA_SAMYÜREK
  Av.Eda SAMYÜREK

 

Düziçi İlçe Temsilcisi

 • GÜZİDE COŞKUN
  Av.Güzide COŞKUN
 

KOMİSYON BAŞKANI

 • İBRAHİM ONUR ÖNAL
  Av.İbrahim Onur ÖNAL
 

KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCILARI

 • HANDENUR_EMREM
  Av.Handenur EMREM
 • AYŞEGÜL_KEKİK
  Av.Ayşegül KEKİK

KOMİSYON GENEL SEKRETERİ

 • MUHAMMED_SALİH_GÖZEGÜ
  Av.Muhammed Salih GÖZEGÜ

KOMİSYON ÜYELERİ

 • MUHAMMED HALUK ERYOL
  Av.Muhammed Haluk ERYOL
 • AHMET_SALGUT
  Av.Ahmet SALGUT
 • AYÇA AYŞE EVSUN KUYULU
  Av.Ayça Ayşe Evsun KUYULU
 • Ayşe Meral BAHARGÜLÜ
  Av.Ayşe Meral BAHARGÜLÜ
 • LERZAN ÇERÇİ TÜRK
  Av.Lerzan ÇERÇİ TÜRK
 • Mesut_BALTA
  Av.Mesut BALTA
 • MİTHAT_SONER_KARINLI
  Av.Mithat Soner KARINLI
 • TALHA AKİF GÜRBÜZ
  Av.Talha Akif GÜRBÜZ
 • ATİKE DEPREM
  Av.Atike DEPREM
 • MUSTAFA_TEKİN
  Av.Mustafa TEKİN
 • ESRA ÇETİN
  Av.Esra ÇETİN
 • SEVİLAY GENÇ
  Av.Sevilay GENÇ
  UĞUR_CAN_KURTBEYOĞLU
  Stj.Av.Uğur Can KURTBEYOĞLU
 • ERSİN_AHMET_BOZDAĞ_1
  Stj.Av.Ersin Ahmet BOZDAĞ
 • FATMA_KÜBRA_ŞENTÜRK
  Stj.Av.Fatma Kübra ŞENTÜRK
 • AYŞENUR_DEMİRCİ
  Stj.Av.Ayşenur DEMİRCİ
 • HALİD GEÇER
  Stj.Av.Halid GEÇER
 • LUTFİYE_KARAKURT
  Stj.Av.Lütfiye KARAKURT
 • MEHMET_DEMİR
  Stj.Av.Mehmet DEMİR
 • MELEK_TUĞÇE_ŞAHİN
  Stj.Av.Melek Tuğçe ŞAHİN
 • MERYEM_TUĞÇE_ÇANGA
  Stj.Av.Meryem Tuğçe ÇANGA
 • SERAP_TATLI
  Stj.Av.Serap TATLI
 • SİNEM_KUYULU
  Stj.Av.Sinem KUYULU
 • YASEMİN ÇERÇİ
  Stj.Av.Yasemin ÇERÇİ
 • OZAN_PANCAR
  Stj.Av.Ozan Yasin PANCAR
 • ELİF_PINAR_CAN
  Stj.Av.Elif Pınar CAN
 • FATİH_TAŞLI
  Stj.Av.Fatih TAŞLI
 • ÖMER DEMİRCİ
  Stj.Av.Ömer DEMİRCİ
 • ÖZGÜR FERHAT YÜCEL
  Stj.Av.Özgür Ferhat YÜCEL
 

OSMANİYE BAROSU AVUKAT HAKLARI İZLEME KOMİSYONU YÖNERGESİ

 • Avukat Hakları İzleme Komisyonunun Amacı

  Osmaniye Barosu ve diğer Barolar mensubu meslektaşlarımızın, Osmaniye İlinde Avukatlık mesleğini yerine getirirken veya Avukatlık sıfatı nedeni ile adliyeler, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda yaşadıkları sorunların çözümünde, Osmaniye Barosu’nu yanlarında görmelerini sağlamak, hak arama mücadelelerinde yardımcı olmak, hukukun üstünlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

 • Avukat Hakları İzleme Komisyonunun Kuruluşu

  Osmaniye Barosu Avukat Hakları İzleme Komisyonu üye sayısını,Baro Yönetim Kurulu arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Komisyonda çalışmak isteyen gönüllü üye sayısını başvurular doğrultusunda Avukat Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu belirler.

 • Görevlendirilmenin Yasal Dayanağı

  Türkiye'de avukatlık bir kamu hizmeti ve serbest meslek olarak kabul edilmektedir. Avukatlar, hakim ve savcılar gibi yargı erkinin kurucu unsur olup bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler (Av. K. m. 1). Kural olarak bağımsız olan avukatların devlet kurumlarında ve özel işletmelerde çalışmaları mümkündür.Türkiye'de avukatlığın amacı; hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki olay ve uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümü ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat Hakları İzleme Komisyonu üyelerinin göreve ilişkin yetkisinin yasal dayanağı 5237 sayılı yasa ve 1136 sayılı yasa ve yine 1136 sayılı yasa madde ilkesinden hareketle kanunun 95/4 Maddesi hükmüne göre alınmış olan Yönetim Kurulu kararıdır. Baro Yönetim Kurulu, Baronun evrensel hukuk normlarından, avukatlık mesleği ile ilgili uluslararası belgelerden, ilkelerden, ulusal mevzuatta yer alan yasal düzenlemelerden ve Avukatlık Kanunundan doğan hak ve yetkiye dayanarak Avukat Hakları İzleme Komisyonun yapılanmasını ve çalışmasını düzenler.

 • Avukat Hakları İzleme Komisyonunun Çalışma İlkeleri

  Avukat Hakları İzleme Komisyonu; Bireylerin yasalar önünde eşitliği, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini dikkate alarak, bağımsız savunma erkinin korunması amacıyla, Avukatlık mesleğine hizmet amacı doğrultusunda çalışır. Ayrıca bu yönerge kapsamında Avukatlara verilen her türlü hukuki destekte, hakların korunması, geliştirilmesi amacı doğrultusunda yapılacak faaliyetlerde;

  Birleşmiş Milletler tarafından 7 eylül 1990 tarihinde kabul edilen Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi ( Havana Kuralları)

  Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin Terasındaki Özgürlükler Hakkında 9 numaralı Tavsiye Kararı,

  Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri,

  2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) genel kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Avukatlar Birliği MORÎELÎA Şartı,

  27 Ekim 2002 tarihinde Sydney'de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu'nca kabul edilen 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURİN ilkeleri esas alınır.

 • Avukat Hakları İzleme Komisyonunun Görevleri

  Avukat haklarının ve Avukatlık onuru ve saygınlığının korunmasına ve mesleğin adalet ilkelerine uygun olarak yürütülmesine, Avukatlık mesleğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

  Avukatın, Avukatlık sıfatı ve görevi nedeniyle karşılaştığı her türlü fiili ve hukuki saldırılarda yanında yer almak, hukuki yardımda bulunmak,

  Avukatın mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştığı, hukuki- fiili engel ve güçlükleri tespit etmek, bu konularda resmi, özel kişi ve kuruluşlar ile yargı mercilerinde gerekli girişimlerde bulunmak,

  Avukatlık hukuku çerçevesinde Avukatlara ve Stajyer Avukatlara, Avukat haklarının korunmasına yönelik meslek içi eğitim çalışmaları yapmak,

  Avukatlık mesleğinin iş alanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve var olanın korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

  Çalışma alanları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, yaptığı çalışmaları Baro internet sitesinin merkeze ayrılan link üzerinden düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak,

  Ulusal ve Uluslararası alanda Avukat hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, edinilen bilgiler doğrultusunda faaliyet yürütmek,

  Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

  Her iki tarafı da avukat olan, Avukatlar arası anlaşmazlıklar ile Avukatın Disiplin Hukuku yönünden sorumluluğunu gerektiren ve Avukatın aleyhine olan işlemlerde ilke olarak Avukat Hakları İzleme Komisyonunun işlem yapma, görüş bildirme, disiplin duruşmalarına gözlemci tayin etme görev ve yetkisi yoktur.

 • Avukat Hakları İzlemeKomisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

  Baro tarafından Komisyona yazılı olarak sevk edilen işler.

  Baro’ya yapılan başvurular ile işin mahiyeti ve ivediliği nedeniyle doğrudan Avukat Hakları İzleme Komisyonuna iletilen konularda;

  Başkan, Başkan Yardımcısı Avukat Hakları İzleme Komisyonu görev listesinden, olayın özelliğine göre komisyon üyelerinden görevlendirme yapar. Görevlendirilen komisyon üyesi, istemde bulunan Avukatın istemi konusunda yazılı başvurusunu alır, konu hakkında tutanak tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.

  Görevlendirilen komisyon üyesi, istemde bulunan Avukat tarafından düzenlenen başvuru formu ile tanzim etmiş olduğu tutanağı ve/veya raporu Avukat Hakları İzleme Komisyonu Başkanlığı'na sunar.

  Avukat Hakları İzleme Komisyonu Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor, Baro Yönetim Kurulu'na sunulur. Görevlendirilen merkez üyesi, Baro Yönetim Kurulunca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları İzleme Komisyonu Yürütme Kurulunu bilgilendirir. Görevlendirilen komisyon üyesinin görevi, istemde bulunan Avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder.

  Avukat Hakları İzleme Komisyonu Yürütme Kurulu ve Üyeler en az ayda 1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu lehine karar verilir. Avukat Hakları İzleme Komisyonu Yürütme Kurulu ve Başkan ın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Baro Başkanı her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşulu ile telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

  Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurulları ile ortak çalışmalar yapmak, Avukat Hakları İzleme Komisyonu Yürütme Kurulu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Avukat Hakları İzleme Komisyonu Yürütme Kurulu'nun görevidir.

  Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere Avukat Hakları İzleme Komisyonu adına katılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

  Yürütme Kurulu, görevlendirilen Avukat Hakları Komisyonu Üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

  Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar.

 • Avukat Hakları Merkezi Üyelerinin Görevleri

  Avukat Hakları İzleme Komisyonu üyelerinin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

  Avukat Hakları İzleme Komisyonu kurul toplantılarına katılmak,

  Oluşturulan alt kurullarda görev almak,

  Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda Komisyon Başkanı'na sunmak ve Komisyon üyelerine bilgilendirme yapmak,

  Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları İzleme Komisyonunu bilgilendirmek,

  İvedi işlerde Merkez Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,

  Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son aşamaya kadar sürdürmek ,

  Avukat Hakları İzleme Komisyonunun etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

 • İlçe Görevlendirilmeleri

  Avukat Hakları izleme Komisyonu üyesi bulunmayan ilçelerde Avukat Hakları İzleme kOmisyonu Başkanı tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan Avukat Hakları İzleme Komisyonu üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir.

 • Yönerge Hüküm Bulunmaması Hali

  Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları, Osmaniye Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, Görev Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

 • Yürütme ve Yürürlülük

  Bu Yönerge hükümleri Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

  Bu yönerge Osmaniye Barosu Yönetim Kurulu'nun 05/12/2014 tarih ve 2014/122 sayılı kararıyla tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 
Baromuz

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

BARO KOMİSYONLARI

Baromuz oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR